Lärdomar från Sverige och Tyskland

Novartis Sverige välkomnar dig till en utbildning kring sekundärprogressiv MS (SPMS) och klinisk erfarenhet av behandling med Mayzent vid aktiv SPMS.
Professor Christoph Kleinschnitz från Universitetssjukhuset i Essen, Tyskland, kommer dela med sig av sina erfarenheter att behandla med Mayzent.
Syftet med mötet är att få en ökad förståelse för aktiv SPMS och hur den kliniska erfarenheten av behandling med Mayzent ser ut, både på internationell och nationell
nivå och därmed tydliggöra vilka patienter som är lämpade för behandling.

Mötet modereras av Prof. Jan Lycke, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samråd med en referensgrupp bestående av:
Prof. Sten Fredrikson, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Prof. Anne-Marie Landtblom, Akademiska sjukhuset Uppsala
Prof. Tomas Olsson, Karolinska institutet Solna

Det kommer finnas gott om tid att få svar på dina frågor kring SPMS och Mayzent.
→ Skicka gärna in dina frågor innan mötet till e-post [email protected]


Datum:
Tisdagen den 20 april 2021
Kl 16.00 - 18.00

Plats:
Virituellt via Microsoft Teams (länk skickas ut dagarna innan mötet)


Anmälan:
Gör din anmäl dig här!


För frågor kontakta produktchef Susanna Edlind, Novartis, telefon 070-889 31 32
 
Välkommen önskar Neuroscience-teamet Sverige


Enligt avtalet om information och utbildning mellan Läkemedelsindustriföreningen och SKL har denna inbjudan till utbildning skickats till din huvudman samt berörd läkemedelskommitté. 
MAYZENT (siponimod) 0,25 mg och 2 mg, tablett, tillhör läkemedelsgrupp selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod L04AA42, Rx, (F)
Subventioneras endast när behandling med rituximab inte är lämplig. Indikation: Mayzent är avsett för behandling av vuxna patienter med
sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom som visar sig genom skov eller bilddiagnostiska fynd på inflammatorisk
aktivitet. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnötter, soja eller något hjälpämne. Immunbristsyndrom, PML eller
kryptokockmeningit i anamnesen, aktiva maligniteter, allvarligt nedsatt leverfunktion, viss känd hjärtproblematik inkl vissa arytmier, patienter
med CYP2C9*3*3-genotyp samt gravida eller kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod. Varning/försiktighet:
Behandlingen måste inledas med upptrappning under 5 dagar. Till patienter med vissa befintliga hjärtproblem rekommenderas EKG före
behandling samt i slutet av observationsperioden. Vid behandlingsavbrott kan denna övervakning behöva göras om. Kontrollera blodstatus och
perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart,
p.g.a. risk för makulaödem. Leverfunktionstest ska göras innan behandlingsstart och följas upp under behandlingen. Patienter som inte har
haft vattkoppor eller vaccinerats mot varicella-zoster (VZV), ska testas för antikroppar mot VZV innan behandling. Vid allvarliga infektioner ska
uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod, ej heller
amma under pågående Mayzent-behandling och minst 10 dagar efter avslutad behandling. Samtidig behandling med immunosuppressiva
medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För fullständig förskrivarinformation och
pris, se www.fass.se. Produktresumé uppdaterad: MAYZENT 2021-01-07. 
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Vid frågor kontakta Novartis medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: [email protected].
Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista.
 

Program 
16.00-16.05
Välkommen och intro
Prof. Jan Lycke, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
16.05-16.55
Erfarenheter från Tyskland
Prof. Christoph Kleinschnitz, Universitetssjukhuset Essen, Tyskland
16.55-17.00
Bensträckare
17.00-17.05
MS progression
Prof. Jan Lycke
17.05-17.55
Paneldiskussion med fokus på svenska erfarenheter av behandling med Mayzent
Möjlighet till interaktivitet och delat erfarenhetsutbyte. Prof. Sten Fredrikson, Prof. Anne-Marie Landtblom, Prof. Tomas Olsson
17.55-18.00
Avslut
SE2103089700
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request