Välkommen till Novartis MedHub

Sammanfattning; ”Ordnat införande av Entresto i Stockholm – var står vi idag”

Den 20 september 2016 anordnade Novartis mötet ”Ordnat införande av Entresto i Stockholm – var står vi idag” på World Trade Center i Stockholm. Cirka 70 närvarande personer fick tillsammans med moderator docent Hans Persson höra en handfull föredrag från några av Sveriges främsta hjärtsviktsspecialister. Ämnet för kvällen var praktiska aspekter på införandet av Entresto i Stockholm. Vid slutet av mötet gavs tillfälle att ställa frågor till en expertpanel.

 Först ut att tala var docent Lars Lund från Karolinska Institutet som började med att beskriva hjärtsviktens epidemiologi. Bland annat kontrasterade han den förbättrade prognosen som observerats vid kranskärlssjukdom de senaste decennierna mot den väsentligt oförändrade mortaliteten vid hjärtsvikt. Det huvudsakliga problemet bakom dessa bristfälliga behandlingsframgångar förklarade han utgöras av den ineffektiva implementeringen av etablerade evidensbaserade terapier utöver ACE-hämmare och betablockerare som råder. Till exempel får alldeles för få patienter mineralkortikoidreceptorblockad och behandling med biventrikulär pacemaker. Med egen forskning har han visat att patienter som ingår i register, i det här fallet hjärtsviktsregistret RiksSvikt, har bättre prognos än de som inte registreras, sannolikt till följd av mer fullständig behandling. Detta anfördes som ett av flera argument att registrera fler hjärtsviktspatienter i RiksSvikt.

 Seniorprofessor Karl Swedberg från Sahlgrenska i Göteborg fortsatte kvällen med att beskriva Entresto, framför allt i relation till PARADIGM-studien (i vilken Entresto jämfördes med enalapril hos patienter med symtomatisk hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion) och Europeiska hjärtföreningens (ESC) nya riktlinjer för hjärtsvikt. Utöver den 20%-iga riskreduktion som observerades för både kardiovaskulär mortalitet och hospitalisering framhävdes att bakgrundsbehandlingen i studien var mycket god (hög medeldos av enalapril samt hög andel patienter med betablockad och MRA) samt att effekten även var konsekvent i flera viktiga subgrupper. Några som lyftes fram som särskilt viktiga var bland andra patienter över 75 år (cirka 1500 individer i studien). Dessutom sågs en likvärdig effekt av preparatet alldeles oavsett hjärtsviktens allvarlighetsgrad, skattad enligt den validerade riskskalan MAGGIC. Effekten gällde inte enbart den totala populationen och pre-specificerade subgrupper utan också flera utfallsmått och komponenter av dessa. Bland annat observerades en reduktion av både plötslig död och hjärtsviktsrelaterad död. Signifikanta effekter på det primära utfallsmåttet sågs också mycket tidigt i studien, redan efter trettio dagar kunde behandlingsvinst konstateras.

Frieder Braunschweig, professor vid Karolinska Institutet som också ingick i den kliniska expertpanelen för det nationella införandeprotokollet för Entresto, gav sitt perspektiv på rekommendationerna beträffande det nationella införandet av Entresto. Bland annat beskrevs kriterier för val av införandenivå vilka bland annat utgörs av en stor tilltänkt behandlingspopulation, allvarliga tillstånd samt läkemedel som förväntas förändra riktlinjer, ge kliniska fördelar och för vilka ett snabbt eller långsamt införande kan förväntas. Han repeterade också den rekommendation som getts för Entresto och att försiktighet bör iakttas för patienter med lågt blodtryck, hög ålder och nedsatt njurfunktion. Slutligen underströks att flera parter medverkar vid uppföljningen av Entrestos implementering, inklusive landsting, Novartis, register (RiksSvikt) och Läkemedelsverket.

 Siste talare var moderator Hans Persson som gav sin syn på Entrestos roll i 4D-projektet som införts i hela Stockholms läns landsting och som berör hjärtsviktspatientens hela vårdkedja. Projektet har bidragit till att flytta tyngdpunkten i hjärtsviktsvården från slutenvård till hjärtsviktsmottagningen som därför erhållit ökade resurser. Det omfattande projektet innefattar också ett nära förestående införande av en strukturerad sviktjournal med direktöverföring till register samt ett för landstinget gemensamt hjärtekoprotkoll och biobank för forskningsändamål. Man arbetar också med e-hälsa och håller för närvarande på med utveckling av en hjärtsviktapp för patienter. Projektets effekter på patientutfall har analyserats och hittills ojusterade data visar en minskning av sjukhusvård och att behandlingen förbättrats över tid vid flera sjukhus. En mycket viktig målsättning med projektet är att standardisera och därigenom förbättra och öka måluppfyllelse vid behandling vilket i allra högsta grad också inbegriper införandet av Entresto.

 Därefter gavs auditoriet möjlighet att ställa frågor till expertpanelen. Merparten av frågorna rörde just behandling med Entresto. I panelen gick meningarna isär något beträffande huruvida patienter bör förses med CRT före Entrestointroduktion såsom rekommenderat av NT-rådet medan ESCs riktlinjer inte specifikt kräver detta. Dock var man i huvudsak enig om att samtliga patienter med indikation för Entresto skall bli föremål för behandling enligt rekommendationen för nationellt införande och att ytterligare regionala eller lokala riktlinjer inte bör komplicera detta. Till sist gavs flera praktiska aspekter på införandet vilket inkluderade vikten av noggrann information till patienten om att Entresto ersätter behandling med ACE-hämmare och ARB samt att även detta bör noteras i journalen och skrivas på receptet.

Referat skrivet av Ola Vedin, Akademiska sjukhuset Uppsala 

 

Entresto® (sakubitril/valsartan) ℞. F enligt indikation. ATC kod: C09DX04. Beredningsform: Filmdragerade tabletter. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan) Indikation: Behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Allvarligt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP <100 mm Hg. Hyperkalemi. Nedsatt njurfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. Förpackningar: Tabletter 24 mg/26 mg: 28 st, 49 mg/51 mg: 56 st, 3 × 56 st, 97 mg/103 mg: 56 st, 3 × 56 st. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén 2016-07-20. Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.