Med cirka 18 miljoner dödsfall per år är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken över hela världen.1 Enbart i Sverige dör mer än 27 000 människor varje år till följd av hjärt-kärlsjukdomar.2

 * Rent matematiskt avser det 17,79 miljoner människor som dör varje år världen över på grund av hjärt-kärlsjukdomar.1

Med mer än 85 %, orsakas majoriteten av kardiovaskulära dödsfall av aterosklerosrelaterad hjärt-kärlsjukdom (förkortad ASCVD).1

 

En viktig del i utvecklingen av ASCVD är uppbyggnaden av Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) och andra kolesterolrika apoB-innehållande lipoproteiner i artärväggens intima.5

 

Vill du ta reda på mer om LDL-C-kolesterol som en riskfaktor för ASCVD?

Titta på den här två minuter långa videon.

 

 

Sänkning av LDL-C minskar risken för allvarliga kardiovaskulära händelser6

En metaanalys med data från 26 randomiserade studier och 170 000 deltagare i studien har visat att för varje 1 mmol/L LDL-C-sänkning minskade risken för allvarliga kärlhändelser (MACE) med 22 % ( RR 0,78 [95 % -KI: 0,76 - 0,80], P <0,0001).6

 

Mer än två tredjedelar av alla patienter når inte LDL-C-målvärden7

Resultaten av en europeisk tvärsnittsobservationsstudie som publicerades i European Journal of Preventive Cardiology indikerar att nuvarande tillgängliga behandlingsalternativ för att sänka LDL-C-nivåerna är otillräckliga.7 Enligt ESC 2019:s riktlinjer: Trots högintensiv statinbehandling nådde endast 29 % och 22 % av patienterna med hög eller mycket hög kardiovaskulär risk det LDL-C-mål som rekommenderats av ESC/EAS-riktlinjerna 1,8 mmol/L eller 1,4 mmol/L. Sammantaget uppnådde endast 18 % bland patienter med mycket hög risk LDL-C-målet på <1,4 mmol/L och endast 25 % av högriskpatienterna uppnådde LDL-C-målet på <1,8 mmol/L.7,8

 

Även vid kombinationsbehandling med ezetimib eller PCSK9-hämmare nådde endast 21 % respektive 33 % av patienterna med hög risk en LDL-C-nivå under 1,8 mmol/L och hos patienter med mycket hög risk nådde 20 % respektive 58 % en LDL-C-nivå under 1,4 mmol/L.7

 

Slutsats

En varaktig sänkning av LDL-kolesterol med medicinering spelar en central roll i förebyggandet av kardiovaskulära händelser.5,8 Data från denna studie illustrerar att det finns ett stort behov av nya effektiva behandlingsstrategier för LDL-sänkning, särskilt hos högriskpatienter. Detta innebär också att patienter i framtiden bör vara ännu mer medvetna om vikten av följsamhet till sin behandling, regelbunden mätning av LDL-C-mätningar och användning av lämpliga behandlingsalternativ.

 

Förkortningar:

ASCVD: Atherosclerotic Cardiovascular Disease, EAS: European Atherosclerosis Society, ESC: European Society of Cardiology, CHD: Coronary Heart Disease, CI: Confidence interval, LDL-C: Low Density Lipoprotein Cholesterol, MACE: Major Adverse Cardiac Event, PTCA: Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, RR: Rate Ratio

 

Referenser
  1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)  Last accessed: December 8, 2020
  2. Socialstyrelsen, statistik om dödsorsaker 2019. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-6-6798.pdf Last accessed: April 21, 2021
  3. Libby P et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56. doi: 10.1038/s41572-019-0106-z. 
  4. Swedvasc annual report 2019, Available: https://www.ucr.uu.se/swedvasc Last accessed: April 21, 2021
  5. Ference BA et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. 2017;38(32):2459-2472. doi: 10.1093/eurheartj/ehx144.  
  6. Baigent C, Blackwell L, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376(9753):1670-1681. doi:10.1016/S0140-6736(10)61350-5
  7. Ray KK et al. EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study. Eur J Prev Cardiol. 2020. doi: 10.1093/eurjpc/zwaa047. 
  8. Mach F et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. 
Betygsätt sidan
SE2105249335 (24 maj 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request