Kataraktkirurgi

Kataraktkirurgi, operation, grå starr
Kataraktoperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige i dag. Fler än 125 000 kataraktoperationer genomförs varje år. Katarakt förekommer i alla åldrar, men frekvensen ökar kraftigt med stigande ålder. Katarakt är en vanlig ögonsjukdom och den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre patienter, medelålder för operation är 74 år och något fler kvinnor än män opereras.Synskärpan preoperativt har succesivt förbättrats och patienterna har blivit yngre medan könsfördelning varit i stort sett oförändrad. Man räknar med att hälften av Sveriges befolkning kommer att behöva opereras för katarakt under sitt liv.1 

Orsaker till katarakt
Katarakt innebär att den egna linsen i ögat grumlas och det är en del av det normala åldrandet. En del får katarakt tidigare i livet och då är ofta ärftlighet en orsak eller att det finns andra bakomliggande sjukdomar som diabetes eller andra ögonsjukdomar. Linsen är mycket ömtålig och ett slag eller trauma kan leda till en grumling av den. Hitintills har man inte säkert kunnat visa att det finns något som man kan göra för att undvika katarakt men en del rekommenderar solglasögon vid starkt solsken. Man vet med ganska stor säkerhet att storrökare får katarakt tidigare.1

Kataraktkirurgi vid diabetes
Katarakt är 2–4 ggr vanligare vid diabetes och framförallt vid dålig metabol kontroll. Orsaken kan vara ansamling av sorbitol i linsen men är också vanligare efter vitrektomi (glaskroppsoperation). Katarakt vid diabetes opereras med samma teknik som övrig katarakt. En retinopati kan försämras efter kataraktoperation varför det är viktigt att undersöka retina efter operation.2För att undvika makulaödem efter kataraktoperation kan behandling med Nevanac (nepafenac) ges, se avsnitt Nevanac nedan.3

Förebygg makulaödem vid diabetes
Två studier av patienter med diabetes utfördes för att bedöma effekt och säkerhet för Nevanac 3 mg/ml ögondroppar, suspension doserat en gång dagligen för att förebygga makulaödem efter kataraktoperation. I dessa studier inleddes behandlingen med studieläkemedlet dagen före operationen, fortsatte under operationsdagen och upp till 90 dagar av den postoperativa perioden.

I båda de dubbelblinda, randomiserade, vehikelkontrollerade studierna på patienter med diabetesretinopati utvecklade en signifikant högre andel av patienterna i vehikelgruppen makulaödem (17,3 % och 14,3 %) jämfört med patienter som behandlats med Nevanac 3 mg/ml (2,3 % och 5,9 %).3

Symtom vid katarakt

 • Det vanligaste symptomet vid katarakt är synnedsättning, den kommer ofta smygande under flera år vilket gör att man sakta vänjer sig vid den. Synnedsättningen kan vara lindrig till total. Personer med grav synnedsättning enbart orsakad av katarakt har kvar förmåga att se ljus och ange lokalisation.
 • Bländningsbesvär är ofta mest påtagligt hos yngre patienter och är besvärande vid t ex bilkörning på natten.
 • Dubbelseende som orsakas av att ögats lins bryter ojämnt till följd av grumlingar.
 • Myopisering. Linsens brytning förändras och ger linsmyopi - ses mest tydligt hos personer med kärnskleros. Plötsligt kan man läsa utan glasögon.1 

 Kliniska fynd vid katarakt

 • Nedsatt visus
 • Myopisering
 • Grumling av ögats lins. Om grumlingen av linsen är uttalad blir pupillen grå eller vit.
 • Förhöjt intraokulärt tryck vilket ofta normaliseras efter en komplikationsfri kataraktoperation1

Inför kataraktoperation 
Innan operationen utförs mäts korneas brytning samt bulblängden. Med utgångspunkt från dessa beräkningar kan man med relativt stor säkerhet bedöma den linsstyrka som ger önskad refraktion efter operationen som oftast är normalsynthet eller emmetropi. Ibland väljs närsynthet, för att kunna läsa utan glasögon. Det blir allt vanligare att patienterna önskar total glasögonfrihet och då kan multifokala linser vara aktuella. Det är viktigt att kirurgen innan operationen informerar om för- och nackdelar med dessa typer av linser. Det finns även toriska linser som tar bort astigmatism men även detta måste diskuteras igenom innan operationen.1

Operation av katarakt, grå starr
I över 95 % av fallen utförs operationen som poliklinisk och tar endast 10–15 minuter. Den egna linsen opereras bort med ultraljud. I den kvarlämnade linskapseln läggs en vikbar intraokulär lins (IOL) in. De konstgjorda linserna som man använder i Sverige är oftast mjuka och vikbara, vilket innebär att de kan föras in i ögat genom små snitt (2-3 mm) och sen viks de ut inne i ögat till en storlek av 6 mm i diameter. I Sverige är det vanligaste använda materialet akryl.1

I Sverige får nästan alla antibiotika insprutat i ögat vid operationens slut för att motverka endoftalmit. Förekomsten av endoftalmit i Sverige är 0.02% de senaste åren, vilket tillhör bland de lägsta i hela världen.1

Direkt efter operationen ser man suddigt och ett rött skimmer men detta blir snabbt bättre. 

Ibland kan man få en svullnad av gula fläcken efter operationen. Man ser suddigt och det brukar komma först flera veckor efter operationen. För att motverka inflammation i ögat behöver man ta ögondroppar under några veckors tid. Synen brukar bli bra efter några månader.1

 

Referenser: 

 1. Nationella Kataraktregistret, kataraktreg.se
 2. Diabeteshandboken.se
 3. Nevanac (nepafenac) produktresumé 

Nevanac® (nepafenak) 3 mg/ml ögondroppar, suspension. ATC-kod S01BC10.Indikation:Till vuxna för: Förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi. Reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes. Dosering:För förebyggande och behandling av smärta och inflammation är dosen 1 droppe Nevanac i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat (ögonen) en gång dagligen med början dagen före kataraktoperationen och fortsatt under dagen för operation och de första 2 veckorna av den postoperativa perioden. Behandlingen kan förlängas till de första 3 veckorna av den postoperativa perioden baserat på läkarens bedömning. En extra droppe bör tillföras 30 till 120 minuter före operationen. För reduktion av risk för makulaödem efter kataraktkirurgi hos patienter med diabetes är dosen 1 droppe Nevanac i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat (ögonen) 1 gång dagligen med början dagen före kataraktoperationen och fortsatt under dagen för operation och upp till 60 dagar av den postoperativa perioden baserat på läkarens bedömning. En extra droppe bör tillföras 30 till 120 minuter före operationen. Förpackningar:Ögondroppar 3 ml flaska. Rx, F. 

SPC uppdaterad 20180823. För pris och information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar se fullständig information: www.fass.se. Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel: Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. medinfo.se@novartis.com. www.novartis.se.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.