• Novartis läkemedel vid KOL
    Novartis har en lång tradition inom terapiområdet Luftvägar, och våra forskare arbetar kontinuerligt för att utveckla nya produkter för patienternas bästa.
Ultibro Breezhaler är en bronkodilaterande underhållsbehandling för att lindra symptom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Onbrez är en bronkodilaterande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Seebri Breezhaler är en bronkodilaterande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Håll dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet Luftvägar.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

 

ULTIBRO® BREEZHALER® (indakaterol/glykopyrronium) är ett långverkande kombinationsläkemedel i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen innehållande indakaterol (långverkande beta2-agonist, LABA) och glykopyrronium (långverkande antikolinergikum, LAMA). Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga hjälpämnen. ULTIBRO BREEZHALER inhalationspulver, kapslar, finns i en styrka (85/43 μg) och i förpackningar om 30 kapslar och 1 Breezhaler (inhalator), respektive 90 kapslar och 1 Breezhaler. För övrig information och pris se www.fass.se. Rx. (F) Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta2-agonister som monoterapi. ATC-kod: R03AL04. Produktresumé 2020-11-12.
Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se
 
SEEBRI® BREEZHALER® (glykopyrronium) är ett långverkande antikolinergikum (LAMA) i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen. Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av övriga hjälpämnen. SEEBRI inhalationspulver, kapslar, finns i en styrka (44 μg) och i förpackningar om 30 kapslar och 1 Breezhaler (inhalator), respektive 90 kapslar och 3 Breezhaler. För övrig information och pris se www.fass.se. Rx. Produkten ingår i läkemedelsförmånen. ATC-kod: R03BB06. Produkt-resumé 2019-12-12.
Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

ONBREZ® BREEZHALER® (indakaterol) är en bronkvidgande beta2-agonist i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen. Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot laktos eller mot något av övriga hjälpämnen. ONBREZ kapslar finns i styrkorna 150 μg och 300 μg. ONBREZ BREEZHALER 150 μg och 300 μg finns i 30 respektive 90 kapslar med en respektive tre stycken Breezhalerinhalatorer. För övrig information och pris se www.fass.se. Rx. Produkten ingår i läkemedelsförmånen. ATC-kod: R03AC18. Produktresumé 2019-12-12.
Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2010233284 (23 okt 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request