Diabetesmakulaödem

Diabetesmakulaödem
Diabetes mellitus är en folksjukdom som 422 miljoner vuxna lever med1. Diabetesretinopati påverkar en tredjedel av diabetespatienterna och kan leda till diabetesmakulaödem (DME), som är den huvudsakliga orsaken till synförlust kopplad till diabetes. Diabetesmakulaödem drabbar cirka 7% av diabetespopulationen2.

Patogenes diabetesmakulaödem
Diabetesmakulaödem innebär svullnad av näthinnan som en följd av exsudation och ackumulering av extracellulär vätska och proteiner i makula. Utveckling av diabetesmakulaödem hos diabetespatienter har förknippats med långvarig diabetes, hypertoni, dyslipidemi och höga nivåer av glykosylerat hemoglobin (HbA1c), vilket belyser vikten av systemisk behandling hos dessa patienter. Patogenesen för DME tros innefatta ihållande hyperglykemi, ökade nivåer av vaskulär endotelial tillväxfaktor (VEGF), ökad permeabilitet av blodkärlen i näthinnan och nedbrytning av blod-retina-barriären3

Makulaödem symtom
DME visar sig oftast som dimsyn men kan också inkludera andra symtom såsom synstörningar, prickar i synfältet (floaters), ljuskänslighet och skotom. Ackumulering av intraretinal vätska leder till signifikant minskad synskärpa (VA) som på kort sikt kan vara reversibel, men långvarigt ödem kan orsaka irreversibel skada som leder till permanent synförlust4

Behandling diabetesmakulaödem
Behandlingsmålen vid DME syftar till att återställa synen, förhindra ytterligare synnedsättning och förbättra synfunktion. Det är välkänt att VEGF har stor betydelse vid utvecklingen av DME. Effekten av läkemedelsbehandling med Lucentis (ranibizumab) för att hämma VEGF har därför undersökts i ett flertal randomiserade kliniska studier. Dessa studier tyder på att en överlägsen förbättring av synskärpa (VA) kan uppnås med behandling med Lucentis jämfört med fotokoagulering med laser, med en väldokumenterad tolererad säkerhetsprofil. Nyligen publicerade rekommendationer för behandling av DME föreslår Lucentis som förstahandsbehandling vid DME som orsakar synförlust, och fotokoagulering med laser som andrahandsbehandling2.

Länk till Lucentis på fass.se 

 

Förkortad produktinformation för Lucentis®(ranibizumab), 10 mg/ml injektionsvätska, lösning.Indikationer för vuxna: Behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), behandling av nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering (CNV), behandling av nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME), behandling av nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion). Farmakologisk grupp: Oftalmologiska och antineovaskulära medel. Dosering: Injektionsflaska för engångsbruk eller lösning i förfylld spruta, endast avsedd för intravitreal användning. Lucentis skall administreras av en utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Rekommenderad dos av Lucentis är 0,5 mg (0,05 ml). Varningar och försiktighet: Behandling med Lucentis är endast avsedd att ske via intravitreal injektion. Intravitreala injektioner, däribland injektioner med Lucentis, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Använd alltid korrekta aseptiska injektionsmetoder då Lucentis administreras. Dessutom skall patienter kontrolleras under veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppkommer. Patienter skall instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovannämnda händelser. Övergående ökning av det intraokulära trycket har observerats efter injektion med Lucentis. Bestående ökning av IOP har också observerats. Både det intraokulära trycket och perfusionen i synnervshuvudet måste kontrolleras och hanteras på lämpligt sätt. Det finns en risk för immunogenitet med Lucentis. Lucentis skall inte administreras samtidigt med andra anti-VEGF-läkemedel. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Behandlingsproceduren med Lucentis kan orsaka temporära synstörningar, vilka kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Förpackningar: 0,23 ml lösning i en injektionsflaska och 0,165 ml steril lösning i förfylld spruta. Receptstatus: Läkemedlet är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F. Texten är baserad på produktresumé: 20180726. Ytterligare information och pris: se www.fass.se. Har du frågor angående våra receptbelagda produkter är du välkommen att vända dig till Novartis Medicinsk Information.  e‐post: medinfo.se@novartis.com.

 

Referenser

  1. Global report on Diabetes. World Health Organization 2016.
  2. P Mitchell and TY Wong, “Management paradigms for diabetic macular edema” American journal of ophthalmology, 2013
  3. N Bhagat et al. “Diabetic macular edema: Pathogenesis and treatment” Surv Ophthalmol, 2009
  4. G Virgili et al. “Antiangiogenic therapy with anti-vascular endothelial growth factor modalities for diabetic macular oedema” The Cochrane library, 2012

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.