Koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi

Koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi
Patologisk myopi (PM) definieras ofta som ett brytningsfel som överstiger -6,00 diopter och/eller en axial längd >26,5 mm och degenerativa förändringar i ögonvita, åderhinna och näthinna. Koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi (myopisk CNV) är en vanlig synhotande komplikation som ofta påverkar vuxna i arbetsför ålder1. Det finns en bred geografisk spridning av prevalensen av patologisk myopi och myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV) och den är vanligast i Östasien. Den totala prevalensen av myopisk CNV uppskattas vara 0,04-0,05 % hos den allmänna populationen2.

Medan mekanismen för uppkomst av CNV vid PM fortfarande är oklar, anses uttänjning av näthinnan och förtunning av åderhinnan vara det som i huvudsak leder till CNV. Detta kan öka sannolikheten för ischemi i koroidea och efterföljande atrofi i närliggande retinala pigmentepitelet (RPE). Dessa förändringar är nära förknippade med sprickor på Bruchs membran (”lacquer cracks”), den huvudsakliga predisponerande faktorn för bildandet av nya kärl och kärltillväxt i det subretinala området1.

Myopisk CNV uppstår i huvudsak hos personer under 50 års ålder och i nästan 90 % av ögonen utvecklas svår synförlust (20/200) efter 5–10 år3. Hos patienter med fastställd myopisk CNV i ett öga kommer dessutom cirka en tredjedel att utveckla CNV i det andra ögat inom 8 år2.

Precis som vid utvecklingen av CNV sekundär till neovaskulär åldersrelaterad makulär degeneration (AMD) har vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A) också en viktig roll vid utvecklingen av myopisk CNV4. Behandling med Lucentis (ranibizumab) har visat utmärkta resultat vid behandlingen av myopisk CNV med en ökning av bästa korrigerad synskärpa på 14 bokstäver, med en median på två injektioner under 12 månader5. Den godkända doseringen för Lucentis vid behandling av myopisk CNV är således en injektion följt av ett individualiserat behandlingsschema baserat på sjukdomsaktivitet, och övervakningsfrekvensen kan förlängas enligt läkarens beslut6.

Länk till Lucentis på fass.se 

 

Förkortad produktinformation för Lucentis®(ranibizumab), 10 mg/ml injektionsvätska, lösning.Indikationer för vuxna: Behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), behandling av nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering (CNV), behandling av nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME), behandling av nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion). Farmakologisk grupp: Oftalmologiska och antineovaskulära medel. Dosering: Injektionsflaska för engångsbruk eller lösning i förfylld spruta, endast avsedd för intravitreal användning. Lucentis skall administreras av en utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Rekommenderad dos av Lucentis är 0,5 mg (0,05 ml). Varningar och försiktighet: Behandling med Lucentis är endast avsedd att ske via intravitreal injektion. Intravitreala injektioner, däribland injektioner med Lucentis, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Använd alltid korrekta aseptiska injektionsmetoder då Lucentis administreras. Dessutom skall patienter kontrolleras under veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppkommer. Patienter skall instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovannämnda händelser. Övergående ökning av det intraokulära trycket har observerats efter injektion med Lucentis. Bestående ökning av IOP har också observerats. Både det intraokulära trycket och perfusionen i synnervshuvudet måste kontrolleras och hanteras på lämpligt sätt. Det finns en risk för immunogenitet med Lucentis. Lucentis skall inte administreras samtidigt med andra anti-VEGF-läkemedel. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Behandlingsproceduren med Lucentis kan orsaka temporära synstörningar, vilka kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Förpackningar: 0,23 ml lösning i en injektionsflaska och 0,165 ml steril lösning i förfylld spruta. Receptstatus: Läkemedlet är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F. Texten är baserad på produktresumé: 20180726. Ytterligare information och pris: se www.fass.se. Har du frågor angående våra receptbelagda produkter är du välkommen att vända dig till Novartis Medicinsk Information. e‐post: medinfo.se@novartis.com.

 

Referenser

  1. K Neelam et al. “Choroidal neovascularization in pathological myopia” Prog Retin Eye Res, 2012.
  2. K Ohno-Matsui et al. “Patchy atrophy and lacquer cracks predispose to the development of choroidal neovascularisation in pathological myopia.” Br J Ophthalmol, 2003.
  3. T Yoshida et al. “Myopic choroidal neovascularization: a 10-year follow-up” Ophthalmology, 2003.
  4. A Otani et al. “Vascular endothelial growth factor family and receptor expression in human choroidal neovascular membranes” Microvasc Res, 2002.
  5. S Wolf et al. “Study of Ranibizumab in Patients with Choroidal Neovascularization Secondary to Pathologic Myopia” Ophthalmology, 2014
  6. Lucentis (ranibizumab) produktresumé, 24 oktober 2013

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.