Retinal venocklusion

Retinal venocklusion
Retinal venoklusion (RVO), som omfattar centralvensocklusion (CRVO) eller grenvensocklusion (BRVO), är den näst vanligaste retinala kärlsjukdomen efter diabetesretinopati och kan leda till svår förlust av synskärpa1. Prevalensen uppskattas vara 5,2 per 1 000 för alla RVO, av vilka 15-20 % har CRVO, vilket innebär totalt 16,4 miljoner patienter med RVO globalt2.

Riskfaktorer och patogenes vid retinal venocklusion
Sjukdomen är oftast unilateral och drabbar i huvudsak patienter över 50 år. Kända riskfaktorer inkluderar hypertoni, ateroskleros, dyslipidemi, diabetes och andra inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar. Patogenesen för RVO tros involvera både kompression av retinalvenen och skada på kärlväggen som kan leda till blodproppsbildning3. Förhöjda nivåer av proinflammatoriska mediatorer indikerar att även en inflammatorisk komponent är inblandad4. När ocklusionen uppkommer äventyras venåterflödet och det ökade vaskulära trycket som ligger bakom ocklusionen kan leda till läckage av vätska som resulterar i lokalt ödem. Synnedsättningen hos patienter med CRVO beror i huvudsak på makulaödem men retinala blödningar och olika grader av retinal icke-perfusion bidrar också. Patienter med RVO har liknande symtom men påverkan är i allmänhet mindre allvarlig eftersom venåterflödet bara äventyrar cirka en fjärdedel till ena hälften av näthinnan3.

Plötsliga symtom vid retinal venocklusion
RVO visar sig vanligtvis som en plötslig, smärtfri minskad central synskärpa (VA). Patienter med obehandlad CRVO har i allmänhet en dålig synskärpa(VA) (mindre än 20/40) och denna minskar ytterligare med tiden. Det naturliga förloppet för BRVO är något annorlunda och obehandlade patienter uppvisar med tiden förbättrad synskärpan (VA) men den blir sällan bättre än 20/405.

Lucentis förbättrar signifikant synen vid retinal venocklusion
Nivåerna av vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A) är signifikant förhöjda hos patienter med RVO och har visat sig vara mycket högre jämfört med patienter med neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration. Randomiserade kontrollerade studier har visat att hämning av VEGF-A med Lucentis (ranibizumab) reducerar makulaödem och signifikant förbättrar synen (jämfört med kontroll) hos patienter med CRVO och BRVO. Patienter i kontrollgrupperna fick byta till Lucentis efter sex månader men nådde ändå inte samma nivåer av synskärpa (VA) som patienter som fick aktiv behandling vid baseline. Detta tyder på att tidig insättning av behandling är till fördel för det långsiktiga resultatet6-7. I de svenska riktlinjerna för behandling av retinal centralvensocklusion rekommenderas injektionsbehandling vid diagnos med läkemedel som hämmar VEGF-A hos patienter med en synskärpa på 0,5 eller sämre.8

Länk till Lucentis på fass.se

 

Förkortad produktinformation för Lucentis®(ranibizumab), 10 mg/ml injektionsvätska, lösning.Indikationer för vuxna: Behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), behandling av nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering (CNV), behandling av nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME), behandling av nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion). Farmakologisk grupp: Oftalmologiska och antineovaskulära medel. Dosering: Injektionsflaska för engångsbruk eller lösning i förfylld spruta, endast avsedd för intravitreal användning. Lucentis skall administreras av en utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Rekommenderad dos av Lucentis är 0,5 mg (0,05 ml). Varningar och försiktighet: Behandling med Lucentis är endast avsedd att ske via intravitreal injektion. Intravitreala injektioner, däribland injektioner med Lucentis, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Använd alltid korrekta aseptiska injektionsmetoder då Lucentis administreras. Dessutom skall patienter kontrolleras under veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppkommer. Patienter skall instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovannämnda händelser. Övergående ökning av det intraokulära trycket har observerats efter injektion med Lucentis. Bestående ökning av IOP har också observerats. Både det intraokulära trycket och perfusionen i synnervshuvudet måste kontrolleras och hanteras på lämpligt sätt. Det finns en risk för immunogenitet med Lucentis. Lucentis skall inte administreras samtidigt med andra anti-VEGF-läkemedel. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Behandlingsproceduren med Lucentis kan orsaka temporära synstörningar, vilka kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Förpackningar: 0,23 ml lösning i en injektionsflaska och 0,165 ml steril lösning i förfylld spruta. Receptstatus: Läkemedlet är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F. Texten är baserad på produktresumé: 20180726. Ytterligare information och pris: se www.fass.se. Har du frågor angående våra receptbelagda produkter är du välkommen att vända dig till Novartis Medicinsk Information.  e‐post: medinfo.se@novartis.com.

 

Referenser

  1. H. Shahid et al. “The management of retinal vein occlusion: is interventional ophthalmology the way forward?” British Journal of Ophthalmology, 2006.
  2. S. Rogers et al. “The prevalence of retinal vein occlusion: pooled data from population studies from the United States, Europe, Asia and Australia” Opthalmology, 2010
  3. G. Coscas et al. Management of retinal vein occlusion—consensus document. Ophthalmologica. 2011
  4. A. Deobhakta and L. Chang, “Inflammation in retinal vein occlusion” International journal of inflammation, 2013
  5. European Medicines Agency – EPAR report - EMA/392690/2011 , 17 Mar 2011
  6. PA Campochiaro et al. “Sustained benefits from ranibizumab for macular edema following central retinal vein occlusion: twelve-month outcomes of a phase III study” Ophthalmology, 2011
  7. DM Brown et al. “Sustained benefits from ranibizumab for macular edema following branch retinal vein occlusion: 12-month outcomes of a phase III study” Ophthalmology, 2011
  8. Kalm H, Lindberg C, Epstein D. »Retinala venocklusioner. Bakgrund samt behandlingsstrategi«. Sveriges ögonläkarförening; 2012. http://swedeye.org/wp-content/uploads/SOTA-RVO-2012.pdf

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.