EADV 2016

28 september – 1 oktober

Innehåll

  • Introduktion
  • Late breaking news
  • Free communications
  • Postrar på psoriasis
  • Posters på psoriasisartrit


Introduktion

Novartis nyhetsbrev inom psoriasis, denna gång från händelserna under European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Wien 2016. Vi summerar här några av de vetenskapliga nyheter kring sekukinumab som presenterades under kongressen.

Den 25:e kongressen i EADV’s historia bjöd på många spännande föreläsningar inom psoriasis. Bara under de senaste tio åren har mycket hänt inom läkemedelsutvecklingen och idag finns flera behandlingsalternativ för patienter och läkare att välja mellan och mycket mer är på gång. Novartis har ett gediget forskningsprogram för sekukinumab och vi kunde under kongressen presentera 33 posters inom psoriasis (naglar, palmoplantar, säkerhetsprofil med mera), tre posters inom psoriasisartrit (bland annat daktyliter, entesiter och subgruppanalyser) och två muntliga presentationer, varav en ”late breaking” (långtidsdata).

Jag hoppas att du har glädje av sammanfattningen och kanske till och med blir nyfiken på att veta mer.

Hälsningar,

Lena Lövkvist, PhD
Vetenskaplig rådgivare inom dermatologi Novartis Sverige AB
e-mail: lena.loevkvist@novartis.com
Mobil: 070-147 25 96 

Late breaking news

Robert Bissonnette presenterade den 1 oktober en studie som visar på god långtidseffekt för IL17A-hämmaren Cosentyx® hos patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Studien som presenterades heter SCULPTURE extension, A2304E1 och är en öppen multicenter, randomiserad, dubbelblind uppföljningsstudie till den jämförande fas III-studien som tittar på effekt vid fixerad dos jämfört med behandling vid behov för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis (Mroweitz U., et al. J Am Acad Dermatol. 2015 Jul;73(1):27-36). Effektmätingen i förlängningsstudien omfattade andelen patienter som uppnått PASI 75, PASI 90 and PASI 100.

För en majoritet av patienterna, som efter ett års behandling med sekukinumab uppvisade läkt eller nästan läkt hud (PASI 90 till PASI 100), kvarstod effekten efter 4år.

Ungefär två tredjedelar av patienterna hade läkt eller nästan läkt hud (PASI 90) vid år ett (68,5%), i förlängningsstudien. Ett resultat som kvarstod till år fyra (66,4%). Läkt hud (PASI 100) vid år ett (43,8%) var upprätthölls också till år fyra (43,5%).

Livskvalitet rapporterades som DLQI 0/1 svar (vilket representerar ingen eller mycket liten påverkan av livskvalitet på grund av hudproblem) upprätthölls under fyra år (72,7% vid år 1 och 70,8% vid år 4).

Säkerhetsprofilen för sekukinumab är fortsatt god upp till 4 år, utan kumulativa eller oväntade säkerhetsproblem. De vanligaste biverkningarna var nasofaryngit och övre luftvägsinfektioner, som tidigare rapporterat från sekukinumabs utvecklingsprogram.

Robert Bissonnette et al. “Secukinumab Demonstrates Sustained High Efficacy and a Favorable Safety Profile in Moderate to Severe Psoriasis Patients Through 4 Years of Treatment”. Late breaking Oral presentation EADV 2016. 


Free communications

Hårbotten är ett av de vanligaste områdena i patienter med psoriasis och närvaron av psoriasisfläckar på hårbotten är förknippad med betydande påverkan på livskvalitet. SCALP är en studie som undersöker effekt och säkerhet av sekukinumab vid behandling av måttlig till svår psoriasis i hårbotten. Studiebehandlingen ska pågå under 24 veckor och under EADV presenterade Mark Lebwohl det primära målet, att utvärdera sekukinumab jämfört med placebo efter 12 veckors behandling. Resultaten visade att en signifikant större andel patienter som fick sekukinumab 300 mg (27/51, 52.9%) jämfört med de som fick placebo (1/51, 2.0%) uppnådde läkt eller nästan läkt hårbotten (PSSI 90). Biverkningar (AE) rapporterades av 52.9% av patienterna som fått sekukinumab och 49.0% av de som fått placebo.

Jerry Bagel et al. “Secukinumab Is Efficacious in Clearing Moderate to Severe Scalp Psoriasis: 12-Week Results of a Randomized Phase 3b Study”. Oral presentation EADV 2016.


Posters på psoriasis

Alice Gottlied publicerade under EADV resultaten från GESTURE där effekten av sekukinumab 300 mg eller 150 mg vid behandling av måttlig till svår palmoplantar psoriasis undersökts. Som tidigare rapporterats utvärderades det primära effektmåttet efter 16 veckor på behandling. En tredjedel av patienterna uppnådde helt läkt eller nästan läkt hud (ppIGA 0/1) jämfört med 1.0% av patienterna på placebo. Denna effekt fortsatte att förbättras upp till vecka 80 då 57,2% och 34.9% av patienterna som behandlades med sekukinumab 300 mg respektive 150 mg uppnådde ppIGA 0/1. De vanligaste biverkningarna i alla behandlingsgrupper var nasofaryngit, övre luftvägsinfektioner och huvudvärk.

Gottlieb et al. “Secukinumab shows significant efficacy in difficult-to-treat palmoplantar psoriasis: 1.5 year data from the GESTURE study”. Poster 2076, EADV 2016.


Kristian Reich med kollegor utvärderade i TRANSFIGURE behandling av patienter med måttlig till svår plackpsoriasis och signifikant nagelengagemang. Sekukinumab 300 mg eller 150 mg jämfördes med placebo efter 16 och 32 veckors behandling. Behandlingarna utvärderades med NAil Psoriasis Severity Index (NAPSI). Båda doserna av sekukinumab var överlägsna placebo vid vecka 16 med en genomsnittlig NAPSI-förbättring från baslinjen med -45,3%, -37,9%, och -10,8% för sekukinumab 300 mg, 150 mg respektive placebo (P <0,0001). Svaren förbättrades ytterligare till vecka 32 med ett NAPSI på -63,2% och -52,6% för sekukinumab 300 mg respektive 150 mg. Helt läkt hud (PASI 100) uppnåddes av närmare 40% av patienterna som behandlades med 300 mg sekukinumab. De vanligaste rapporterade biverkningarna var nasofaryngit, huvudvärk och övre luftvägsinfektioner.

Reich K. et al. “Secukinumab shows significant efficacy in nail psoriasis: Week 32 results from the TRANSFIGURE study”. Poster 2095, EADV 2016.


Behandling av pustulös palmoplantar psoriasis, en annan svårbehandlad form av psoriasis, utvärderades i 2PRECISE och presenterades av Mrowietz Ulrich med kollegor. Över tre fjärdedelar av patienterna i studien var kvinnor och nästan 60% var rökare. Pustulös psoriasis utväderas med ppPASI och vid baslinjen var medel ppPASI 23. Över 40% av patienterna hade samtidig plackpsoriasis (PASI 4). Efter 16 veckors behandling uppnådde 26.6% och 14.1% av patienterna på 300 mg respektive placebo ppPASI75 (p = 0,0411) och 17,5% av patienterna med sekukinumab 150mg (p = 0,5722). DLQI 0/1 rapporterades av 13,9% hos patienter på behandling med sekukinumab 300 mg, 7,5% för 150mg och 4,3% för placebo. Efter ett års behandling med sekukinumab 300 mg eller 150 mg uppnådde 41.8% respektive 35.0% ppPASI75. Inga nya säkerhetssignaler identifierades.

Mrowietz U. et al. “Efficacy and safety of secukinumab regimens in moderate to severe pustular palmoplantar psoriasis; results from the largest multicenter, randomized, double‐blind, placebo‐controlled study (2PRECISE)”. Poster 2121, EADV 2016.


Richard Warren med kollegor publicerade en genomgång av graviditeter från all tillgänglig data, både från kliniska prövningar samt data efter marknadsintroduktion. Analysen inkluderade graviditeter där antingen modern (78.6%) eller fadern (21.4%) har exponerats av sekukinumab fram till 25 december 2015. Av 21 500 patienter som exponerats kunde 84 graviditeter bekräftas. I samtliga fall där modern hade exponerats för läkemedlet avbröts eller avslutades behandlingen då graviditeten bekräftades. Av alla fullgångna graviditeter (15/15) föddes barn utan medfödda missbildningar. Förekomsten av antalet spontana eller elektiva aborter överenstämmer med låg i normalintervallet.

Warren RB. et al. “Secukinumab in pregnancy: outcomes from the global safety database”. Poster 2134, EADV 2016.


I en in vivo studie på möss undersöktes effekten av att neutralisera IL-17 vid M. tuberkulos infektion. Infekterade möss behandlades varje vecka med anti-IL-17, eller anti-TNFa antikroppar och vikt, pulmonell bakteriell belastning och lunghistopatologi utvärderades. Utvärdering gjordes även i in vitro-studie. Anti-TNFa-behandlade möss uppvisade markant viktminskning och ökad bakteriell belastning i lungan. I kontrast, orsakade behandling med anti-IL-17-antikropp (sekukinumab) inte detta vilket indikerar att läkemedlet inte påverkar latent M. tuberkulos. I kliniska prövningar med sekukinumab har inga fall av aktiv tuberkulos rapporterats.

M. Kammüller et al. ” Secukinumab treatment shows no evidence of increased Mycobacterium tuberculosis infections: Findings from in vitro, in vivo and clinical investigations”. Poster 2129, EADV 2016.


Data från svenska PSOReg presenterades av Kirk Geale med kollegor. Totalt 734 patienter ingick i analysen, varav 55% (n = 404) uppnådde PASI90 och 45% (n = 330) PASI75. I PASI90 respektive PASI75 grupperna, uppnådde 84% (n = 341) och 74% (n = 245) DLQI = 0 eller DLQI = 1 eller så förbättrades deras DLQI poäng med ≥5. Denna studie visar att uppnå läkt eller nästan läkt hud ger stora förbättringar i livskvalitet för patienter med måttlig till svår psoriasis. Resultaten tyder på att det kan vara lämpligare att använda PASI90 som behandlingsmål för psoriasis i stället för PASI75.

Geale K., et al. “Real-world data shows that achieving clear or almost clear skin significantly improves quality of life in patients suffering from moderate to severe psoriasis”. Poster P2123 EADV 2016.


STEPIn är en, randomiserad, fas IV multicenterstudie för att utvärdera effekten av 300 mg sekukinumab i 205 patienter (ålder 18-40 år) med nydebuterad (inom de senaste 12 månaderna) måttlig till svår plackpsoriasis. Studiepopulationen ska vara naiv till systemisk behandling och ljusterapi. Det primära målet är att visa överlägsenhet av sekukinumab vs ljusbehandling (nb-UVB) (≥90% förbättring i Psoriasis Area och Severity Index [PASI] 90 svar) vid vecka 52. Studien ska även undersöka mekanistiska orsaker bakom sjukdomen, bland annat genom att undersöka minnes-T-cellernas betydelse för patogenesen.

Iversen L., et al. “Secukinumab treatment in new-onset psoriasis: Aiming to understand the potential for disease modification”. Poster 2140, EADV 2016.


Posters på psoriasisartrit

McInnes I., et al. “Secukinumab Provides Rapid and Sustained Reductions in Dactylitis, Enthesitis, and Nail Psoriasis in Patients with Psoriatic Arthritis: 52-week Results of the FUTURE 2 study”. Poster 0458, EADV 2016.

McInnes I., et al. “Secukinumab Provides Sustained Improvement in Psoriatic Arthritis in Both Anti‒TNF-naïve and Anti-TNF Exposed Patients: 52-week Results from the FUTURE 2 Study”. Poster 0436, EADV 2016.

Gottlieb A., et al. “Secukinumab Improves Signs and Symptoms of Psoriatic Arthritis: 52-week Results of Phase 3 FUTURE 2 Study Stratified by Concomitant Methotrexate Use”. Poster 0487, EADV 2016.

 

Cosentyx (sekukinumab) Rx. (F). Beredningsform: Förfylld spruta eller förfylld injektionspenna 150 mg. Sekukinumab är en helt human antikropp som binder och neutraliserar interleukin 17A (IL-17A). ATC-kod: L04AC10 Indikationer: 1) Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. 2) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt. 3) Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling. Kontraindikationer: Allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas för patienter med en kronisk infektion, anamnes på återkommande infektion, samt vid Crohns sjukdom. Läkemedelsförmån: Cosentyx ingår i högkostnadsskyddet för behandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit, samt för plackpsoriasis med begränsningen måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Produktresumé: Uppdaterad 2016-04-01, för fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se www.fass.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 

SE1610540076

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.