Vad sas på EULAR om sekukinumab?

Under Eular 2018 presenterades flera posters och muntliga anföranden om sekukinumab. De som valts ut visar på säkerhet och effekt i ett långtidsperspektiv samt påverkan på radiografisk progression och entesiter vid behandling med sekukinumab.

Långtidsbehandling (upp till 5 år) kopplat till fördelaktig säkerhetsprofil

Mease et al. presenterade en poster om sekukinumabs samlade säkerhetsprofil hos patienter med psoriasisartrit och medelsvår till svår plaque psoriasis. 5 181 patienter med psoriasis och 1 380 patienter med psoriasisartrit som representerar en exponering på 10 416.9 respektive 3 866.9 patientår, inkluderades i studien. Den vanligaste biverkan(AE) var virala övre luftvägsinfektioner och resultatet indikerar att antalet allvarliga infektioner, Candida infektioner, skov i inflammatorisk tarmsjukdom och kardiologisk biverkan (MACE) var lågt och jämförbart både hos patienter med psoriasis och psoriasisartrit. Inga fall av tuberkulos rapporterades. Resultatet indikerar att långtidsbehandling med sekukinumab, upp till 5 år, av patienter med psoriasis och psoriasisartrit är kopplat till en fördelaktig säkerhetsprofil. (1)

Uthållig effekt efter 4 års behandling vid ankyloserande spondylit

Även för ankyloserande spondylit redovisades långtidsdata, nu med 4-årsdata från MEASURE 2-studien. Tidigare har 3-årsdata från studien visat att sekukinumab, en helt human monoklonal antikropp, ger signifikanta resultat vid behandling av ankyloserande spondylit genom neutralisering av IL-17A.

Vid årets presentation visade Marzo-Ortega et al. att behandling med sekukinumab 150 mg ger en uthållig effekt med fortsatt signifikant reduktion av smärta och stelhet samt reducerad dysfunktion hos patienter med spondylartrit efter 4 års behandling och med en “retention rate” på 85%.

Säkerhetsprofilen för sekukinumab var fortsatt oförändrad jämfört med tidigare rapporterade data. (2)

Reducerad radiografisk progression vid vecka 24 hos patienter med psoriasisartrit

Van der Heijde et al. presenterade resultat från studien FUTURE 5 som visar på effekten av sekukinumab på radiografisk progression hos patienter med aktiv psoriasisartrit. I studien ingick 996 patienter med aktiv psoriasisartrit stratifierad mot bakgrund av tidigare anti-TNF-behandling och randomiserades till behandling med sekukinumab 150mg och 300mg eller placebo. Metotrexatbehandling upp till 25mg/vecka accepterades och vid baseline var 30% av patienterna anti–TNF-IR och 50% hade samtidig metotrexatbehandling.

Röntgenundersökning utfördes vid baseline samt vid vecka 24. Radiografisk progression beräknades som genomsnittlig förändring i van der Heijdes modifierade totala Sharp score(mTSS) för psoriasisartrit.

Den radiografiska progressionen var signifikant reducerad vid vecka 24 hos alla patienter som erhöll sekukinumab jämfört med placebo. Det påvisades en minskning av den radiografiska progressionen hos de grupperna som behandlats med sekukinumab jämfört med placebo oberoende av tidigare anti-TNF-terapi eller pågående metotrexatbehandling. (3)

Behandling med sekukinumab hos patienter med entesit

Wallman et al. presenterade en studie på samlade data från två fas 3 studier, FUTURE 2 och -3. Fokus för studien var entesiter som är vanligt förekommande vid psoriasisartrit och kan vara svårbehandlat. I den aktuella studien som omfattade 712 patienter med aktiv psoriasisartrit jämfördes behandlingsresultatet med sekukinumab (placebo, 150mg, 300mg) hos patienter med eller utan entesit (Leeds enthesitis index) vid baseline. I entesitgruppen (n=466) noterades mer allvarliga baseline karakteristika (högre HAQ samt lägre SF-36) jämfört gruppen utan entesit (n=246). Fler kvinnor fanns också i entesitgruppen.

Utvärdering av behandlingseffekt enligt ACR 20,50, 70, PASI 90, HAQ-DI samt SF-36 skedde vecka 16 och 104.

Sekukinumab visade bättre effekt än placebo vid vecka 16 och bibehållen effekt över 104 veckor i båda behandlingsgrupperna. 

I behandlingsgrupperna som erhöll sekukinumab 150mg noterades ett något sämre resultat för gruppen med entesiter vid baseline. De som behandlades med sekukinumab 300mg uppvisade däremot jämförbara behandlingseffekter oavsett entesit vid baseline eller ej. (4)

Kontakta oss för en mer utförlig genomgång av det senaste om sekukinumab!

Referenser:

1) SECUKINUMAB DEMONSTRATES A CONSISTENT SAFETY PROFILE WITH UP TO 5 YEARS TREATMENT IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS AND MODERATE TO SEVERE PLAQUE PSORIASIS: UPDATED POOLED SAFETY ANALYSES
P Mease, IB McInnes, K Reich, P Nash, A Widmer, K Abrams, L Pricop, T Fox

2) SECUKINUMAB 150 MG PROVIDES SUSTAINED IMPROVEMENTS IN THE SIGNS AND SYMPTOMS OF ACTIVE ANKYLOSING SPONDYLITIS WITH HIGH RETENTION RATE: 4-YEAR RESULTS FROM THE PHASE III TRIAL, MEASURE 2
H Marzo-Ortega, J Sieper, A Kivitz, R Blanco, M Cohen, EM Delicha, S Rohrer, H Richards

3) SUBCUTANEOUS SECUKINUMAB INHIBITS RADIOGRAPHIC PROGRESSION IN PSORIATIC ARTHRITIS: ANALYSIS BY PRIOR ANTI-TNF THERAPY AND CONCOMITANT METHOTREXATE USE (FUTURE 5).

4) IMPACT OF SECUKINUMAB TREATMENT ON PSORIATIC ARTHRITIS PATIENTS WITH OR WITHOUT ENTHESITIS AT BASELINE: POOLED DATA FROM TWO PHASE 3 STUDIES (FUTURE 2 AND FUTURE 3)
Johan K Wallman, Georg Schett, Iain B McInnes, Erhard Quebe-Fehling, Lawrence Rasoulyian, Luminita Pricop, Andreas E.R. Fasth, Corine Gaillez

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.