Klassiskt debutsymtom för både AS och nraxSpA är inflammatorisk ryggvärk som är en ryggvärk som försämras i vila och förbättras vid rörelse. Denna ger sig oftast tillkänna under sennatten och morgonen då stelheten och värken i ryggen hos dessa patienter är som värst. Inflammation i SI-lederna kan också upplevas som sidoväxlande smärta i skinkorna. Sjukdomen ger initialt upphov till smärta, stelhet och rörelseinskränkning i ryggen och andra drabbade leder som minskar i samband med fysisk aktivitet.

Hos patienter som utvecklas till en AS resulterar sjukdomen i att de inflammerade lederna och ledbanden läker med förbening (ankylos) med permanent stelhet, rörelseinskränkning och ofta kutryggighet (kyfos) som följd. Kyfosutvecklingen kan dock i viss mån motverkas av regelbunden fysioterapi. Även perifera leder, företrädelsevis i nedre extremiteterna, kan bli inflammerade (perifer artrit), liksom muskel- och senfästen (entesit), med till exempel akillestendinit som följd. Precis som vid reumatoid artrit kan även vissa organ utanför rörelseapparaten drabbas i sjukdomen. Vid axial spondylartrit är det vanligaste av dessa så kallade extraartikulära symtom irit. Andra extraartikulära manifestationer är hudpsoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom.1

Patienten har vidare ofta tecken på inflammation i laboratorieproverna, som till exempel förhöjd sänka och CRP och förekomst av vävnadstypen HLA-B27 stärker också diagnosen. Klassifikationskriterier för AS finns uppställda där man väger samman förekomst av inflammatorisk ryggvärk, rörelseinskränkning och röntgenfynd, där det sistnämnda är ett krav för diagnos (3). Eftersom röntgenfynd ofta inte ses tidigt i sjukdomen har nyare klassifikationskriterier, de så kallade ASAS klassifikationskriterierna (tabell 1), utvecklats för att möjliggöra tidigare diagnos och som dessutom tar sikte på diagnostik av axSpA och således inkluderar båda sjukdomsentiteterna i spektrat, nämligen AS och nraxSpA.4


Tabell 1 Klassifikationskriterier för axial spondylartrit

För diagnos krävs endera av

 1. Sakroilit på slätröntgen eller magnetkameraundersökning samt minst 1 SpA-kännetecken
 2. HLA-B27 samt minst 2 SpA-kännetecken

 

SpA-kännetecken:

 • inflammatorisk ryggvärk
 • artrit
 • entesit
 • daktylit
 • irit
 • psoriasis
 • inflammatorisk tarmsjukdom
 • ärftlighet för SpA
 • bra svar på NSAID
 • HLA-B27
 • förhöjt CRP

 

Diagnostiken av axial spondylartrit bygger således på: 

 • Anamnes efterfrågande symtom förenliga med inflammatorisk ryggvärk
 • Anamnes på hereditet
 • Anamnes och status avseende förekomst av perifera artriter, entesiter och daktyliter
 • Anamnes och status avseende förekomst av inflammatorisk tarmsjukdom, iriter och psoriasis
 • Fysikalisk undersökning avseende inskränkt rörlighet i rygg och bröstkorg 
 • Undersökning av inflammatoriska markörer såsom SR och CRP
 • Undersökning avseende HLA-B27 positivitet
 • Bilddiagnostisk undersökning (framförallt magnetkameraundersökning) av sakroiliakalederna och columna eftersökande tecken på inflammation eller inflammationsorsakad skada.

 

Referenser:
 1. Stolwijk C et al. Ann Rheum Dis 2015;74:65-73.
 2. Van der Linden et al. Arthritis Rheum 1984;27:361-8.
 3. Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis 2009;68:777-83.
SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request