Den stora utmaningen1,2,3,4

Sedan anti-VEGF lanserades 2007 har behandlingen förbättrat eller bevarat synen hos tusentals patienter med våt AMD. I takt med att antalet klinikbesök och behandlingar under det senaste decenniet har ökat dramatiskt, har jakten på nya läkemedel intensifierats.

En konstnärs tolkning av en frisk retina, en målbild för behandling av våt AMD. Vad ser du i bilden?

Essensen av en monoklonal antikropp

En antikropp är uppbyggd av två korta och två långa proteinkedjor, som bildar en Y-formig molekyl och väger ca 149 kDa. Ett exempel på läkemedel där hela IgE-antikroppar administreras är bevacizumab.5 Genom åren har läkemedelsforskningen strävat efter att minska molekylstorleken, med målet att förbättra permeabiliteten genom ögonvävnaden och öka mängden molekyler per injektionsvolym. Detta kan göras genom att inkludera endast delar av antikroppen.7
 

Vi gick hela vägen

För cirka ett halvt decennium sedan beslutade Novartis forskarteam att försöka gå hela vägen och framställa ett anti-VEGF som består av den minsta funktionella enheten för en antikropp, ett s.k. enkelkedjigt antikroppsfragment (scFv). Målsättningen var, som beskrevs ovan, att med en mindre molekyl kunna öka vävnadspenetrationen i näthinnan, men också få fler läkemedelsmolekyler att rymmas i en och samma injektion. Forskarna hoppades på att med dessa egenskaper kunna förlänga behandslingsintervallerna.7

Läckage av intraretinal- och subretinal vätska vid våt AMD som ger typiska symtom i form av synstörning, krokseende och lässvårighet.
 

Med Beovu uppnådde vi våra mål

Beovu® är ett av de första läkemedlen baserat på scFv med molekylvikt på endast 26 kDa,6 detta att jämföras med aflibercept som väger 115 kDa.9 Den kliniska dosen per injektion är 6 mg jämfört med 2 mg för aflibercept8, d v s Beovu innehåller fler antiVEGF - molekyler per injektionsvolym. Men viktigast av allt: två stora kliniska studier (HAWK & HARRIER) har visat att mer än hälften av patienterna som fick Beovu® kunde behandlas var 12:e vecka, efter laddningsfasen.*7 Med andra ord kan Beovu® i bästa fall bespara sjukvården tid och resurser i behandlingen av våt AMD.

Beovu-molekylen består av den minsta funktionella enheten för en antikropp, ett s.k. enkelkedjigt antikroppsfragment (scFv) som har en hög affinitet till isoformer av VEGF‑A.7

För fullständig information kring Beovus effekt och säkerhetsdata, se www.fass.se.

Referenser 
  1. Schmidt-Erfurth U et al. Br J Ophthalmol. 2014;98:1144e1167.
  2. Wong WL et al. Lancet Glob Health. 2014;2:e106ee116.
  3. Freund KB et al. Expert Opin Pharmacother. 2013;14: 1017e1028.
  4. Svenska Makularegistrets Årsrapport 2018 s. 19 
  5. Avastin SPC 
  6. Beovu SPC
  7. Dugel PU, et. al. Ophthalmology. 2019. doi: 10.1016/j.ophtha.2019.04.017. Epub 2019 Apr 12
  8. Eylea SPC
  9. Holz Holz FG, et al. Ophthalmology. 2016;123(5):1080-1089
*Hos patienter utan sjukdomsaktivitet** bör behandling var 3:e månad övervägas. Hos patienter med sjukdomsaktivitet bör behandling varannan månad övervägas.
**Sjukdomsaktivitet bedömdes baserat på förändringar av synskärpa och/eller anatomiska parametrar, inklusive CST och/eller närvaro av IRF/SRF eller sub-RPE-vätska.
 

Beovu® (brolucizumab), 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF, ATC-kod: S01LA06. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fvantikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Okulär eller periokulär infektion. Aktiv intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: endoftalmit, intraokulär inflammation, traumatisk katarakt, övergående ökning av intraokulärt tryck, näthinneavlossning, näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion. Hos patienter som utvecklar näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion, vanligtvis i närvaro av intraokulär inflammation, skall behandling avslutas och biverkningarna omedelbart hanteras och behandlas. Vid underhållsbehandling (efter laddningsdoser) bör inte intervallet mellan två Beovu-doser vara kortare än 8 veckor. Bör inte användas under graviditet och amning. För fullständig information, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2021-11-18. Vid frågor kontakta Novartis medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: [email protected]. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista. 
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.          

SE2112012617 (1 december 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request