Innan behandlingen påbörjas

• En fullständig blodkroppsräkning, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar, måste göras innan behandling med Jakavi påbörjas
• Rekommenderad startdos av Jakavi vid PV är 10 mg givet oralt två gånger dagligen. 

• Patienten måste bedömas avseende risken för att utveckla allvarliga infektioner. Behandling med Jakavi får inte påbörjas förrän aktiva allvarliga infektioner läkt ut.

• Undersök om patienten använder läkemedel som interagerar med CYP3A4/CYP2C9-enzymsystemet

• Undersök om patienten har en nedsatt njurfunktion eller leverfunktion. Om patienten är gravid eller ska amma. För rådgivning gällande särskilda patientgrupper. Se produktresumén för fullständiga rekommendationer med avseende på dosering och dosjustering av Jakavi. Läs mer här.

Efter att behandlingen har påbörjats

Följande ska beaktas vid regelbundna kontroller:

• Myelosuppression: behandlingen ska avbrytas för patienter om blodplättarna understiger 50 000/mm3 eller ett absolut antal neutrofiltal under 500/mm3.

• Infektioner: var observant på uppkomst och besvär av infektioner. Börja i så fall direkt med adekvat behandling.

• Progressiv multifokal leukencefalopati (PML): var uppmärksam på symptom som kan visa på PML och som patienten kanske inte själv upptäcker (t ex kognitiva, neurologiska eller psykiatriska symptom eller tecken).

• Icke-melanoma hudtumörer: periodisk hudundersökning rekommenderas för patienter med en förhöjd risk för hudcancer.

• Kontrollera lipidavvikelser/-förhöjningar.

• Fullständig blodkroppsräkningen, inklusive differentialräkning av vitablodkroppar ska göras var 2-4:e vecka tills dosen för Jakavi har stabiliserats. Därefter på klinisk indikation.

• När Jakavi administreras med starka CYP3A4-hämmare eller dubbla hämmare av CYP2C9 och CYP3A4-enzymer (t.ex. flukonazol) ska enhetsdosen av ruxolitinib, som ska administreras två gånger dagligen, sänkas med cirka 50 % (se Interaktioner). Undvik samtidig användning av Jakavi med flukonazol i högre doser än 200 mg dagligen. Tätare kontroller (t.ex. två gånger i veckan) av hematologiska parametrar och kliniska tecken och symtom på Jakavi-relaterade biverkningar rekommenderas vid behandling med en stark CYP3A4-hämmare dubbla hämmare av CYP2C9 och CYP3A4-enzymer.

Ersättning
I Sverige är Jakavi enbart subventionerat för myelofibros intermediär 2 och högrisk och inte för polycytemia vera.
Länk till TLV.
 

XXXXXXXXXXXXX
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request