AIMOVIG® (ERENUMAB)

Aimovig är en human monoklonal antikropp som binder till receptorn på Calcitonin gene-related peptide (CGRP). CGRP-receptorn finns på ställen som har betydelse för patofysiologin vid migrän, t.ex. trigeminusgangliet. Aimovig binder kompetitivt med hög affinitet till samma yta på CGRP-receptorn som CGRP och hämmar därmed dess funktion utan någon signifikant aktivitet mot andra medlemmar i kalcitoninreceptorfamiljen.

CGRP är en neuropeptid som modulerar smärtsignaler och en vasodilator som har associerats med patofysiologin vid migrän. Till skillnad från andra neuropeptider har CGRP-nivån visats öka signifikant vid migrän och sedan återgå till normalvärdet när huvudvärken avtagit. Intravenös infusion av CGRP har visat sig inducerar migränliknande huvudvärk hos patienter.

  • Cellkroppar i trigeminala ganglier utgör huvudkällan till CGRP
  • Aktivering av trigeminussystemet orsakar att CGRP frigörs från perivaskulära nervändar
  • Svensk forskning via professor Lars Edvinsson har identifierat hur samspelet mellan CGRP och CGRP-receptorer bidrar till migränpatofysiologin

 

Aimovig (erenumab) F, Rx, ATC-kod N02CX07, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, telefon +46 8 732 32 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta medinfo.se@novartis.com. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2018-07-26.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Aimovig® subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar.
Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3).
Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

 

Refernser:
Aimovig SPC 
www.fass.se

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.