Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet kategori B:1.

Det finns begränsad mängd data från användning av Aimovig till gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Aimovig under graviditet.

Amning Grupp IVa.

Det är okänt om Aimovig utsöndras i bröstmjölk hos människa. Man vet att humant IgG utsöndras i bröstmjölk under de första dagarna efter födseln, vilket sjunker till låga koncentrationer kort därefter. En risk för det ammande spädbarnet kan därför inte uteslutas under denna korta period. Därefter kan användning av Aimovig övervägas under amning endast om kliniskt behov föreligger.

Fertilitet

I djurstudier sågs ingen påverkan på fertiliteten hos hon- eller handjur.

 

Refernser:
Aimovig SPC 
www.fass.se

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.