DOSERING AV ENTRESTO (SAKUBITRIL/VALSARTAN)

washout

1. ENTRESTO produktresumé

Entresto® är ett läkemedel i tablettform och är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.

Entresto® innehåller sakubitril och valsartan och används tillsammans med andra behandlingar mot hjärtsvikt, istället för en ACE-hämmare eller annan angiotensin II-receptor blockerare (ARB).

Entresto® (sakubitril/valsartan) ℞. F enligt indikation. ATC kod: C09DX04. Beredningsform: Filmdragerade tabletter. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan) Indikation: Behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna ellernågot hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Allvarligt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP <100 mm Hg. Hyperkalemi. Nedsatt njurfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. Förpackningar: Tabletter 24 mg/26 mg:28 st, 49 mg/51 mg: 56 st, 3 × 56 st, 97 mg/103 mg: 56 st, 3 × 56 st. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén 2018-06-22Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 

Entresto® är det första läkemedlet i klassen ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor) att godkännas inom EU. Det verkar genom att blockera den neurohormonella aktivering som skadar hjärtat, samtidigt som kroppens egna skyddsmekanismer främjas. Entresto verkningsmekanism

EU-godkännandet grundar sig på fas III-studien PARADIGM-HF där Entresto jämfördes med dagens förstavalsbehandling, ACE-hämmaren enalapril i kombination med standardbehandling. Studien visade att Entresto förlängde tiden till kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt med 20 procent samt död oavsett orsak med 16 procent jämfört med enalapril. PARADIGM-HF omfattade strax under 8 500 patienter i 47 länder, vilket gör den till den största studien som genomförts inom hjärtsvikt någonsin. Nio svenska kliniker deltog i studien.

Ref. McMurray JJ et al. N Engl J Med.  2014;371(11):993-1004

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.