Hjärtsviktsbehandling med ARNI –  vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?

Sammanfattande referat från Novartis seminarium på det kardiovaskulära vårmötet i Stockholm 26 april 2018. Läs hela referatet här!

Seminariets syfte var att diskutera erfarenheter och lärdomar av  hjärtsviktsbehandling med läkemedlet Entresto som introducerades i Sverige efter ett nationellt beslut i april 2016.

Entresto är ett läkemedel, som godkänts efter trettio års forskning och som innehåller två aktiva substanser sakubitril och valsartan. Ett godkännande av läkemedlet föregicks av en omfattande multinationell studie (Paradigm-studien), som avbröts i förtid när det stod klart att behandlingen minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt med tjugo procent jämfört med ACE-hämmaren enalapril.

Det har snart gått två år sedan Entresto infördes i Sverige. Vilka är erfarenheterna och lärdomarna?

Helen Sjöberg, specialistsjuksköterska på hjärtsvikts-mottagningen vid Kungälvs sjukhus, och Peter Johansson, biträdande professor och disputerad sjuksköterska vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, vittnade om att många patienter fått en väsentligt bättre livskvalitet och ork i vardagen.   

 Hans Persson, docent och överläkare vid hjärtsviktscentrum på Danderyds sjukhus, rapporterade att ungefär sextio procent av sjukhusets patienter har skattat att de mår bättre med Entresto behandlingen. Vad gäller biverkningar så är det ingen större skillnad mellan Entresto och ARB/ACE-hämmare, sa såväl Hans Persson som Edit Floderer, överläkare på hjärt- och akutmedicin-kliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Entresto är även en alternativ behandling för patienter som är aktuella för CRT (sviktpacemaker). Michael Fu, professor och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, berättade att man i Göteborg har valt att först starta med farmakologisk behandling, om det inte finns en solklar indikation för CRT.

Flera i den namnkunniga panelen påpekade att hjärtsvikt är en lågstatussjukdom och att patienterna, som i regel är svårt sjuka, är en eftersatt grupp.

Hans Persson på Danderyds sjukhus påpekade att hjärtsviktsvården är eftersatt och dåligt utbyggd i Sverige. Få landsting når upp till Socialstyrelsens mål och förmår möta patienternas behov, hävdar han.

Trots att Entresto är kostnadseffektivt, och bör ges till patienter med systolisk hjärtsvikt, har implementeringen gått trögt i Sverige. Enligt statistiken är det endast en femtedel (2 400) av alla behövande patienter som får tillgång till Entresto.

Landstinget i Värmland är ett undantag och toppar Sverigelistan när det gäller antalet Entrestobehandlingar. Detta beror på tydlig styrning och ett utvecklat teamarbete, enligt överläkare Edit Floderer.

Att introducera Entresto i vården är egentligen inte så komplicerat, menade Helen Sjöberg. Hon berättade att man i Kungälv startade implementeringen samma vecka som Entresto blev godkänt och att man utarbetade ett protokoll som i stort följer det protokoll som gäller vid insättning av ACE-hämmare. Man har även infört särskilda Entrestoronder för att kunna erbjuda patienterna optimal utredning och behandling.

Paneldeltagarna var samstämmigt överens om att det i framtiden krävs fler hjärtsviktsmottagningar i Sverige och ett välfungerande samarbete mellan sjukhusens specialistvård och den öppna vården.

-  Det viktigaste är att patienterna tas om hand oavsett var de dyker upp, och att det finns ett bra flöde mellan sluten- och öppenvård, menade Hans Persson under Novartis seminarium.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.