Jämförelse av LCZ696 med Enalapril utifrån baseline risk beräknat med MAGIC och EMPHASIS-HF risk poäng.

-En analys av mortalitet och morbiditet i studien PARADIGM-HF
Simpson et al. J Am Coll Cardiol. 2015;66:2059–71

(Detta abstract har översatts till Svenska av Novartis.)

BAKGRUND

Även om de flesta patienter i PARADIGM-HF studien hade lindriga symtom så är det sedan tidigare känt att det finns en dålig korrelation mellan rapporterad funktionsbegränsning och prognos vid hjärtsvikt. Syftet med denna studie var att utifrån ett känt spektrum av risk undersöka effekten av LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril över detta spektrum av risk.

METODER

Studien klassificerade patienter utifrån risk uppmätt med både MAGGIC (Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure) och EMPHASIS-HF (Eplerenon in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart Failure) risk poäng och analyserade sedan effekten av LCZ696 (sakubitril/valsartan) på det primärt sammansatta effektmåttet av kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt, dess enskilda komponenter, och mortalitet oavsett orsak. Författarna till studien bestämde sedan utifrån beräknad risk poäng om behandlingseffekten av LCZ696 varierade beroende på risk.

RESULTAT

Komplett MAGGIC riskpoäng var tillgängliga för 8375 av de 8399 patienter i PARADIGM- HF. Medianpoängen för MAGGIC var 20 (IQR: 16-24). En ökning med en poäng var associerad med en 6% ökad risk för det primära effektmåttet (p <0,001) och en 7% ökad risk för kardiovaskulär död (p <0,001). Den fördelaktiga effekten för LCZ696 över enalapril för det primära effektmåttet i studien var likartad över hela spektrumet av risk (p= 0,159). Behandling av 100 patienter under 2 år med LCZ696 (sakubitril/valsartan) istället för enalapril ledde till 7 att färre patienter i den högsta kvantilen av risk drabbas av det primära effektmåttet, jämfört med tre färre patienter i den lägsta kvantilen. Analyser som använder EMPHASIS-HF riskpoäng gav liknande resultat.

SLUTSATS

Även om de flesta patienterna i PARADIGM-HF studien hade milda symptom så hade många av patienterna hög risk för oönskade händelser och erhöll en stor absolut nytta av LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril under en relativt kort behandlingsperiod. Fördelen för LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril var konsekvent över hela spektrumet av risk.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.