Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibition jämfört med Enalapril med avseende på klinisk progression hos överlevande patienter med hjärtsvikt.

Packer et al. Circulation 2014

(Detta abstract har översatts till Svenska av Novartis.)

Bakgrund:

Kliniska studier på hjärtsvikt brukar vanligtvis fokusera på förbättring av symtomen eller minskad risk för död och andra kardiovaskulära händelser. Det är inte lika välstuderat kring effekten av läkemedel på risken för klinisk försämring i patienter som överlever under studiens gång.

Metoder och resultat:

Studien jämförde angiotensin-neprilysin hämmaren LCZ696 (sakubitril/valsartan) (400 mg dagligen) med angiotensin konverterings enzymhämmaren (ACE-hämmaren) enalapril (20 mg dagligen) i 8399 patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion i en dubbelblind studie. Analyserna fokuserade på fördefinierade kliniska åtgärder som bestod av nonfatal klinisk försämring. I jämförelse med enalaprilgruppen, behövde färre LCZ696(sakubitril/valsartan) behandlade patienter intensifiering av medicinsk behandling för hjärtsvikt (520 mot 604, hazard ratio, 0,84; 95% konfidensintervall, 0,74-0,94; P = 0,003), det var också färre LCZ696 (sakubitril/valsartan) behandlade patienter jämfört med enalapril som behövde uppsöka en akutmottagning pga. förvärrad hjärtsvikt (hazard ratio, 0,66; 95% konfidensintervall, 0,52-0,85; P = 0,001). Patienterna i LCZ696 (sakubitril/valsartan) gruppen hade 23% färre sjukhusinläggningar för förvärrad hjärtsvikt (851 kontra 1079, p <0,001) och var mindre benägna att kräva intensivvård (768 mot 879, motsvarar 18% reduktion , P = 0,005).

LCZ696 (sakubitril/valsartan) patienterna krävde mindre behov av intravenösa positiva inotropa läkemedel (31% riskreduktion för behov av intravenös inotropi), P <0,001). Behovet av implantation av en hjärtsviktsdevice eller hjärttransplantation var också lägre hos LCZ696 (sakubitril/valsartan) patienter jämfört med enalapril (22% risk reduktion, P = 0,07). Reduktionen i sjukhusinläggning för hjärtsvikt med LCZ696 (sakubitril/valsartan)var tydlig inom de första 30 dagarna efter randomisering.

Beträffande livskvalitet så var försämringen av livskvaliten i överlevande patienter genomgående större i enalaprilgruppen jämfört med LCZ696 (sakubitril/valsartan). LCZ696(sakubitril/valsartan) bidrog till en tidig och varaktig minskning av biomarkörer för hjärtmuskelväggens stress och skada (N-terminal pro-BNP) jämfört med enalapril.

Slutsatser:

Angiotensin-neprilysin hämning motverkar klinisk försämring av överlevande patienter med hjärtsvikt mer effektivt än ACE inhibition.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.