PARADIGM-HF
Angiotensin- Neprilysin inhibering versus Enalapril hos hjärtsviktspatienter.

McMurray et al. NEJM 2014

(Detta abstract har översatts till Svenska av Novartis.)

Bakgrund

I denna studie jämfördes angiotensinreceptor neprilysin hämmaren LCZ696 (sakubitril/valsartan) med enalapril hos patienter som hade hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion. Det är sedan tidigare känt i studier att enalapril förbättrar överlevnad hos dessa patienter.

Metod

Detta var en dubbelblind randomiserad studie som inkluderade 8442 patienter med hjärtsvikt NYHA klass II-IV, och en ejektionsfraktion av 40% senare justerat till 35% eller mindre. Patienterna randomiserades till att få antingen LCZ696 (sakubitril/valsartan) (200 mg två gånger dagligen) eller enalapril (10 mg två gånger dagligen). Utöver denna behandling fick patienterna rekommenderad standardbehandling för hjärtsvikt. Det primära effektmåttet i studien var en kombination av kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning för hjärtsvikt. Studien designades för att kunna visa en skillnad i kardiovaskulär död.

Resultat

Studien avbröts i förtid efter en medianuppföljningstid på 27 månader, detta till följd av fördefinierade regler eftersom LCZ696 (sakubitril/valsartan) uppvisade en överväldigande stor fördel jämfört med enalapril. Vid tidpunkten för studiens avslut hade det primära effektmåttet inträffat i 914 patienter (21,8%) i LCZ696 (sakubitril/valsartan) gruppen och 1117 patienter (26,5%) i enalaprilgruppen (hazard ratio i LCZ696 gruppen, 0,80; 95% konfidensintervall [CI] 0,73-0,87; P <0,001). Totalt 711 patienter (17,0%) mottagande LCZ696 (sakubitril/valsartan) och 835 patienter (19,8%) som fick enalapril dog (hazard ratio för död oavsett orsak, 0,84; 95% CI, 0,76-0,93; P <0,001); Av dessa patienter dog 558 (13,3%) och 693 (16,5%), respektive, av kardiovaskulära orsaker (hazard ratio, 0,80; 95% CI, 0,71 till 0,89; P <0,001).

I jämförelse med enalapril, reducerar LCZ696 (sakubitril/valsartan) också risken för inläggning på sjukhus för hjärtsvikt med 21% (P <0,001) och minskade symtomen och fysiska begränsningar av hjärtsvikt (p = 0,001). I gruppen som fick LCZ696 (sakubitril/valsartan) sågs en högre andelar av patienter med hypotension och icke allvarliga angioödem samtidigt som LCZ696 (sakubitril/valsartan) gruppen hade lägre proportioner med nedsatt njurfunktion, hyperkalemi och hosta än enalaprilgruppen.

Slutsats

LCZ696 (sakubitril/valsartan) var överlägsen enalapril att reducera risken för kardiovaskulär död och hjärtsviktshospitalisering hos patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.