En uppskattad placebo analys för de kliniska effekterna av LCZ696 på patienter med hjärtsvikt.

McMurray et al. Euro Heart Jour. 2015

(Detta abstract har översatts till Svenska av Novartis.)

Bakgrund och målsättning

Även om det av etiska skäl numera är nödvändigt att ha en aktiv komparator såsom renin-angiotensin-hämmare i kliniska studier på patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion, så vill kliniker och myndigheter ofta veta hur den experimentella terapin skulle fungera jämfört med placebo. I denna analysen jämfördes angiotensin receptor neprilysin hämmaren LCZ696 (sakubitril/valsartan) med enalapril utifrån datan i studien PARADIGM-HF. Analysen syftar till att göra indirekta jämförelser för effekterna av LCZ696 (sakubitril/valsartan) för att åstadkomma den förmodade effekten mot placebo.

Metoder och resultat

Analysen använder resultaten ifrån behandlings armen i SOLVD-T studien som referens för jämförelse av ACE-hämmare med placebo och resultaten ifrån CHARM-alternativ studien som referens för jämförelse av en ARB med placebo. Riskreduktionen för LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med placebo beräknades sedan utifrån LCZ696 (sakubitril/valsartan) vs. enalapril (aktiv-kontroll) och den historiskt aktiva kontrollen (enalapril eller kandesartan) jämfört med placebo.
För det primära sammansatta effektmåttet av kardiovaskulär död eller hjärtsviktshospitalisering i studien PARADIGM-HF så blev den relativa riskreduktionen med LCZ696 (sakubitril/valsartan) vs. en förmodad placebo från SOLVD-T 43% (95% CI 34-50%, P, 0,0001) med lika stora effekter på kardiovaskulär död (34%, 21-44%; P, 0,0001) och hjärtsvikts hospitalisering (49%, från 39 till 58%, P, 0,0001). För totalmortalitet blev den uppskattade riskreduktionen för LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril 28% (95% CI 15-39%; P, 0,0001).
Förmodade placebo analyser baserade på studien CHARM-alternativ gav en relativ riskreduktion på 39% (95% CI 27-48%, P, 0,0001) för det sammansatta resultatet av kardiovaskulär död eller hjärtsviktshospitalisering, 32% (95% CI 16-45%, P, 0,0001) för kardiovaskulär död, 46% (33-56%; P, 0,0001) för hjärtsviktshospitalisering, och 26% (95% CI 11-39%, P, 0,0001) för totalmortalitet.

Slutsats

Dessa indirekta jämförelser av LCZ696 (sakubitril/valsartan) mot förmodad placebo visar att strategin av kombinerade angiotensinreceptor blockad och neprilysin hämning ledde till slående minskning av kardiovaskulär död, totalmortalitet och hjärtsviktshospitalisering. Dessa resultat erhölls trots att LCZ696 (sakubitril/valsartan) lades till hos patienter med en i övrigt god bakgrundsmedicinering såsom betablockerare och mineralkortikoidreceptor antagonister.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.