Uppskattade långtidseffekter på fördelarna kring behandling med LCZ696 (sakubitril/valsartan)

Clagget et al. N Engl J Med 373;23

(Detta abstract har översatts till svenska av Novartis.)

Bakgrund

Det är sedan tidigare känt att data från kliniska prövningar kan användas för att uppskatta effekten av en ny terapi i jämförelse med en kontroll under studietiden, men att uppskatta effekterna av långtidsbehandling är ofta svårt. PARADIGM-HF studien visade att LCZ696 (sakubitril/valsartan) var överlägsen enalapril för att reducera det sammansatta primära effektmåttet av kardiovaskulär död eller hjärtsviktshospitalisering. Pga. avrundning är det svårt att utgå ifrån att den absoluta numeriska skillnaden mellan grupperna är den faktiskt korrekta.

Metod

Antalet patienter i riskzonen i denna analys representerar antalet patienter som var randomiserade i PARADIGM-HF studien och där något av effektmåtten av intresse inte hade inträffat vid en viss ålder. För att uppskatta de långsiktiga behandlingseffekterna av LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril så användes aktuella beräkningar av åldersspecifik förekomst av händelse och förväntade överlevnadstider utifrån uppgifter om ålder vid randomisering och ålder vid tidpunkten för utfall av en händelse från PARADIGM- HF studien.

Analysen uppskattade Kaplan-Meier överlevnadskurvor för varje given ålder för respektive behandlingsgrupp, med användning av ålder som tidsskala (istället för tid från randomisering). Analysen uppskattade också den genomsnittliga durationen av överlevnad fri ifrån händelse utifrån olika områden under överlevnadskurvan. Metoderna validerades genom att genomföra och jämföra liknande beräkningar på långsiktig överlevnad utifrån SOLVD-Treatment studien och med samma metod visade analysen på samstämmiga resultat

Resultat

Analysen ger att en 55-årig patient liknande de som deltog i PARADIGM-HF studien skulle ha en projicerad förväntad livslängd på ytterligare 11,6 år om han får.." jmfrt med ytterligare 12,9 år om han får LCZ696 (sakubitril/valsartan). Detta ger en genomsnittlig förlängd överlevnad av 1,4 år (95% konfidensintervall [CI], -0,1 till 2,8) med LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril. Samma 55-åriga patient skulle ha en motsvarande genomsnittlig ytterligare tid på 2,1 år (95% CI, 1,0-3,3) för överlevnad fri från det primära effektmåttet för kardiovaskulär död eller hjärtsviktshospitalisering.

Bland 65-åriga patienter hade patienter i LCZ696 (sakubitril/valsartan) gruppen en förväntad livslängd på 11,4 år, jämfört med 10,0 år i enalaprilgruppen. Genomsnittligt kalkylerad förlängd överlevnad på 1,3 år (95% CI, 0,3-2,4) dvs. den liknade förbättringen som observerades för 55-åriga patienter, och en skillnad på ytterligare 1,6 år (95% CI, 0,7-2,5) för överlevnad fri från det primära effektmåttet. Den beskrivna omfattningen kring fördelen med LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril var konsekvent inom ett brett spektrum av åldrar på patienterna.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.