Exjade (deferasirox)

Varför ska jag välja Exjade som behandling mot skadligt överskottsjärn?

Exjade är filmdragerade tabletter som tas en gång dagligen, gärna tillsammans med lite vatten.

Exjade bidrar med följande fördelar för dina patienter:

 • Kan krossas och strös över mjuk mat, klicka här för mer information
 • Tas en gång dagligen, helst samma tid varje dag
 • Innehåller inte laktos eller natriumlaurylsulfat
 • Tas med eller utan lättare måltid
 • Ska ej blandas. Sväljs hel tillsammans med vatten eller annan vätska
 • Inga förberedelser behövs

Börja behandla efter 20 enheter erytrocytkoncentrat eller serumferritin >1000 μg/l.*     

*Exjade produktresumé

Beredningsform och förpackningar:

 • Filmdragerad tablett 90 mg 
  - blisterförpackning om 90 tabletter
 • Filmdragerad tablett 180 mg
  - blisterförpackning om 90 tabletter
 • Filmdragerad tablett 360 mg
  - blisterförpackning om 90 tabletter
 • Dispergerbar tablett 125 mg
  - blisterförpackning om 28 tabletter, tillhandahålls för närvarande ej 
  - blisterförpackning om 84 tabletter, tillhandahålls för närvarande ej
 • Dispergerbar tablett 250 mg 
  - blisterförpackning om 28 tabletter, tillhandahålls för närvarande ej 
  blisterförpackning om 84 tabletter, tillhandahålls för närvarande ej
 • Dispergerbar tablett 500 mg 
  - blisterförpackning om 28 tabletter, tillhandahålls för närvarande ej 
  - blisterförpackning om 84 tabletter, tillhandahålls för närvarande ej

Indikationer:
Exjade är indicerat för:

 • Behandling av kronisktökad järninlagring orsakad av frekventa blodtransfusioner (erytrocytkoncentrat³7 ml/kg/månad) till patienter med betatalassemi majorfrån 6 års ålder.
 • Behandling av kroniskt ökad järninlagring när deferoxaminbehandling är kontraindiceradeller otillräcklig hos följande patientgrupper:
  -       patienter i åldern 2-5 år med betatalassemi major med ökad järninlagring orsakad av frekventa blodtransfusioner (erytrocytkoncentrat ≥7 ml/kg/månad)
  -       patienter från 2 års ålder med betatalassemi major med ökad järninlagring orsakad av blodtransfusioner (erytrocytkoncentrat <7 ml/kg/månad)
  -       patienter från 2 års ålder med övriga former av anemier
 • Behandling av patienter från 10 års ålder med icke transfusionsberoende talassemi och kroniskt ökad järninlagring som kräver kelatbehandling när behandling med deferoxamin är kontraindicerat eller otillräcklig.

Kontraindikationer:

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne.
 • Kombination med andra järnkelatkomplexbindare då säkerheten for sådana kombinationer inte har fastställts. Patienter med skattat kreatininclearence <60 ml/min.
 • Samtidig administrering av deferasirox och busulfan resulterade i en ökning av busulfanexponering (AUC), men mekanismen för interaktion är oklar. Om möjligt bör farmakokinetiken (AUC, clearence) för en testdos av busulfan utvärderas för att möjliggöra dosjustering. 

Dosering:
Det rekommenderas att behandling sätts in efter transfusionav ungefär 20 enheter (omkring 100 ml/kg) erytrocytkoncentrat eller då det finns evidens från kliniska kontroller att kroniskt ökad järninlagring föreligger (t.ex. serumferritin >1000 µg/l).

Rekommenderad initial dygnsdos:
Filmdragerad tablett 7-14 mg/kg kroppsvikt.
Dispergerbar tablett är 10-20 mg/kg kroppsvikt.

Vid byte mellan dispergerbar och filmdragerad tablett ska dosen ändras enligt tabell som återfinns på www.fass.se.

Varningar och försiktighet:
Data hos barn med icke transfusionsberoende talassemi är mycket begränsad. Iakttag försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion. På grund av allvarliga fall av renal tubulopati (såsom Fanconi syndrom), njur- respektive leversvikt rekommenderas det att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom. Vid behandling med deferasirox har det bland annat rapporterats uppkomst av sår samt blödning i övre mag-tarm kanalen, hudbiverkningar vilka i sällsynta fall kan vara mycket allvarliga samt andra sällsynta fall av allvarliga överkänslighetsreaktioner. Det rekommenderas att serumferritin kontrolleras varje månad i syfte att bedöma hur patienten svarar på terapin. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda dispergerbar tablett: galaktos-intolerans, total laktatbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. 

För fullständig information, förmån och priser se www.fass.se.

Produktresumén uppdaterad 2018-07-23.

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 TÄBY,
Tel 08-732 32 00. Fax 08-732 32 01, www.novartis.se

RELATERAT INNEHÅLL 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.