Extavia® (interferon beta-1b)

Extavia är ett läkemedel baserat på interferon beta-1b, en väldokumenterad behandling som kan minska antalet skov (sjukdomsattacker) och åtföljande symtom vid MS.1

Här kan du beställa träningskitt och autoinjektioner

Extavia (interferon beta-1b), Rx. Förpackning: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 mikrogram/ml, Injektionsflaska + förfylld spruta, 15x250 mikrogram + 15x1 ml. Indikation: Extavia tillhör den farmakologiska gruppen interferoner och är indicerat för behandling av patienter med en enda demyeliseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess, om den är allvarlig nog för att motivera behandling med intravenösa kortikosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienterna bedöms uppvisa hög risk för att utveckla kliniskt definitiv multipel skleros. Behandling av patienter med skovvis förlöpande multipel skleros och två eller flera skov under de senaste två åren samt behandling av patienter med sekundär progressiv multipel skleros med aktiv sjukdom, som manifesterar sig genom skov. Kontraindikationer: Påbörjande av behandling under graviditet, patienter med anamnes på överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta, humant albumin eller mot något hjälpämne, patienter med pågående svår depression och / eller självmordstankar samt patienter med icke-kompenserad leversjukdom. Läkemedelsförmån och pris: Extavia ingår i läkemedelsförmånen, pris se www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: www.fass.se

Läs mer om Extavia på Fass.se

1) Extavia bipacksedel

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.