Doseringsrekommendationer1    

• Startdos av Jakavi för MF-patienter:

       o 15 mg två gånger dagligen för patienter med ett trombocyttal på 100 000/mm3 till 200 000/mm3.
       o 20 mg två gånger dagligen för patienter med ett trombocyttal >200 000 mm. 

• Maximal dos: 25 mg två gånger dagligen.1

• Dosen bör titreras på basis av effekt och säkerthet. (För fullständig information se avsnitt 4.2 SPC). 

• En fullständig blodkroppsräkning, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar, måste göras innan behandling med Jakavi påbörjas. 

• Det finns begränsad mängd information som kan utgöra grund för rekommendation om startdos för patienter med trombocyttal mellan 50 000/mm3 och 100 000/mm3.  Den rekommenderade startdosen för dessa patienter är 5 mg två gånger dagligen. 

• Startdosen bör inte höjas under de första 4 behandlingsveckorna och därefter inte tätare än med 2 veckors mellanrum. 

• När Jakavi administreras med starka CYP3A4-hämmare eller dubbla hämmare av CYP2C9 och CYP3A4-enzymer (t.ex. flukonazol) ska enhetsdosen av Jakavi, som ska administreras två gånger dagligen, sänkas med cirka 50%.  Mer information om Jakavis interaktion med läkemedel som kan påverka CYP3A4/CYP2C9-enzymsystemet finns i Jakavis fullständiga produktinformation.
Avbrott i behandlingen 

Behandlingen bör fortsätta så länge risk/nyttobalansen är positiv. Behandlingen bör avbrytas om patienten upplever oacceptabla biverkningar. Om det inte skett någon minskning i mjältstorleken eller förbättring av symtomen efter sex månader behandling bör behandlingen avbrytas.1
Om en viss grad av klinisk förbättring kan iakttas, men mjältens längd ökar med 40 % jämfört med utgångsvärdet (eller 25 % ökning av mjältens volym). Och/eller man inte längre ser någon klinisk förbättring av sjukdomsrelaterade symptom rekommenderas att behandlingen avbryts. 1

Referens:
1.    Jakavi, SPC 2020-03-12, se den senaste versionen på https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20110602000170&userType=0

 

SE2003268142 (mars 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers