Biverkningar | Medhub

Mycket vanliga eller vanliga biverkningar (≥1/100)1

 

• Nasofaryngit*

• Övre luftvägsinfektion*

• Rinit*

• Parestesi

• Torra ögon

• Hosta*

• Orofaryngeala smärtor*

• Rinorré*

• Illamående

• Diarré

• Munsår

• Tandvärk*

• Förhöjt alaninaminotransferas

• Förhöjt aspartataminotransferas

• Hyperbilirubinemi

• Onormal leverfunktion

• Utslag

• Alopeci

• Myalgi

• Muskelspasmer

• Muskuloskeletal smärta

• Skelettsmärta

• Ryggsmärta

• Menorragi

• Feber*

*Biverkningar som observerats i pediatriska studier (i åldersgruppen 1-17 år).

 

Fullständig säkerhetsinformation finns i produktresumén för Revolade.

SE1906698957
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers