Interaktioner med mat, dryck och andra läkemedel | Medhub

Revolade interagerar med polyvalenta katjoner i vissa födoämnen, drycker och läkemedel. Denna interaktion kan försämra absorptionen av Revolade betydligt.1,2

Polyvalenta katjoner som ska undvikas innefattar kalcium, aluminium, järn, magnesium, selen och zink, eftersom dessa kan minska absorptionen av Revolade betydligt.

Antacida som innehåller polyvalenta katjoner, mejeriprodukter (och andra födoämnen, drycker och läkemedel som innehåller ≥50 mg kalcium) samt andra produkter som innehåller polyvalenta katjoner, t.ex. mineraltillskott, får inte tas under 4 timmar före och 2 timmar efter Revolade.

 


Hjälp dina patienter att ta sin Revolade på bästa sätt

Revolade kan tas när som helst under dygnet så länge patienten följer 4 och 2 timmarsregeln. Det kan dock vara lättare att komma ihåg läkemedlet om man tar det vid samma tid varje dag.

Eftersom vissa födoämnen, drycker och läkemedel påverkar absorptionen av Revolade kan det vara bra att hjälpa patienterna att tänka igenom när de brukar äta och om de eventuellt behöver ändra på tiderna, så att de kan undvika viss mat och dryck 4 timmar före och 2 timmar efter Revoladeintag.

 


Det är lätt att följa 4 och 2 timmarsregeln om man skapar en rutin tillsammans med patienten

Exempel 1: Patienten kan ta Revolade direkt på morgonen                                                              

Exempel 2: Patienten kan ta Revolade precis innan läggdags på kvällen

 


Undvik produkter rika på kalcium*

 


Viktigt att tänka på vid förskrivning av Revolade1

Det här bör din patient undvika 4 timmar före och 2 timmar efter intag av Revolade. Övrig tid på dygnet går det bra att äta och dricka precis som vanligt

Det är viktigt att hjälpa patienterna förstå vilka födoämnen, drycker och läkemedel de ska undvika när de tar Revolade.
 

Statiner

Vid samtidig tillförsel av Revolade till statiner bör en reducerad dos av statiner övervägas och statinbiverkningar övervakas. OATP1B1- och BCRP-substrat (t.ex. topotekan och metotrexat) Samtidig administrering av Revolade ska ske med försiktighet.
 

Ciklosporin

Exponeringen av Revolade kan minska i kombination med Ciklosporin 200 mg och 600 mg (BCRP hämmare). Med denna behandlingskombination bör trombocytantal övervakas varje vecka under minst 2 till 3 veckor. Revoladedosen kan behöva ökas baserat på trombocytantalet.
 

P-piller och hormonbehandling

Försiktighet ska iakttas när Revolade administreras på grund av risken för tromboemboliska händelser, som påvisats i kliniska prövningar.
 

Lopinavir/ritonavir (LPV/RTV)

Försiktighet ska iakttas eftersom Revoladekoncentrationen kan minska när LPV/RTV tas samtidigt.
 

Revolade kan tas samtidigt som andra läkemedel mot ITP

Trombocytvärdet ska övervakas när Revolade ges samtidigt med andra läkemedel för behandling av ITP, t.ex. kortikosteroider, danazol eller azatioprin. Det kan medföra lägre doser av Revolade eller att man tillfälligt gör uppehåll i Revoladebehandlingen.

 
Referenser
1. Revolade produktresume 2019-02-27.
2. Bussel JB et al. Eltrombopag for the treatment of chronic idiopathic
thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2007; 57: 2237–2247. 3. Cheng G et al. Eltrombopag for management of chronic immune
thrombocytopenia (RAISE): a 6-month, randomised, phase
SE1906698957
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers