Revolade interagerar med polyvalenta katjoner i vissa födoämnen, drycker och läkemedel. Denna interaktion kan försämra absorptionen av Revolade betydligt.

Polyvalenta katjoner som ska undvikas innefattar kalcium, aluminium, järn, magnesium, selen och zink, eftersom dessa kan minska absorptionen av Revolade betydligt.

Antacida som innehåller polyvalenta katjoner, mejeriprodukter (och andra födoämnen, drycker och läkemedel som innehåller ≥50 mg kalcium) samt andra produkter som innehåller polyvalenta katjoner, t.ex. mineraltillskott, får inte tas under 4 timmar före och 2 timmar efter Revolade.

 


Hjälp dina patienter att ta sin Revolade på bästa sätt

Revolade kan tas när som helst under dygnet så länge patienten följer 4 och 2 timmarsregeln. Det kan dock vara lättare att komma ihåg läkemedlet om man tar det vid samma tid varje dag.

Eftersom vissa födoämnen, drycker och läkemedel påverkar absorptionen av Revolade kan det vara bra att hjälpa patienterna att tänka igenom när de brukar äta och om de eventuellt behöver ändra på tiderna, så att de kan undvika viss mat och dryck 4 timmar före och 2 timmar efter Revoladeintag.

 


Det är lätt att följa 4 och 2 timmarsregeln om man skapar en rutin tillsammans med patienten

Revolade rekommenderas att tas en gång om dagen vid en tid som passar patientens livsstil. 

Exempel 1: Patienten kan ta Revolade direkt på morgonen

                                                              

Exempel 2: Patienten kan ta Revolade precis innan läggdags på kvällen

De röda markerar 4 och 2 timmarsregeln där patienten ska följa rekommendationen kring kostbegränsningarna.
Övrig tid kan patienten äta precis som vanligt.

 


Om patienten behöver en liten måltid i anslutning till Revolade är här några tips
 

 


Undvik produkter rika på kalcium*

 

Observera att livsmedlen på denna sida är exempel och inte en komplett förteckning av kalciumrika livsmedel. Var uppmärksam på kalciuminnehållet i alla livsmedel. Stora portioner av vissa livsmedel även med lägre kalciumhalt kan snabbt överskrida 50 mg kalcium per måltid.

 


Viktigt att ha koll på vissa läkemedel vid förskrivning av Revolade1

Det här bör din patient undvika 4 timmar före och 2 timmar efter intag av Revolade. Övrig tid på dygnet går det bra att äta och dricka precis som vanligt.

Det är viktigt att hjälpa patienterna förstå vilka födoämnen, drycker och läkemedel de ska undvika när de tar Revolade.
 

Statiner

Vid samtidig tillförsel av Revolade till statiner bör en reducerad dos av statiner övervägas och statinbiverkningar övervakas. OATP1B1- och BCRP-substrat (t.ex. topotekan och metotrexat) Samtidig administrering av Revolade ska ske med försiktighet.
 

Ciklosporin

Exponeringen av Revolade kan minska i kombination med Ciklosporin 200 mg och 600 mg (BCRP hämmare). Med denna behandlingskombination bör trombocytantal övervakas varje vecka under minst 2 till 3 veckor. Revoladedosen kan behöva ökas baserat på trombocytantalet.
 

P-piller och hormonbehandling

Försiktighet ska iakttas när Revolade administreras på grund av risken för tromboemboliska händelser, som påvisats i kliniska prövningar.
 

Lopinavir/ritonavir (LPV/RTV)

Försiktighet ska iakttas eftersom Revoladekoncentrationen kan minska när LPV/RTV tas samtidigt.
 

Revolade kan tas samtidigt som andra läkemedel mot ITP

Trombocytvärdet ska övervakas när Revolade ges samtidigt med andra läkemedel för behandling av ITP, t.ex. kortikosteroider, danazol eller azatioprin. Det kan medföra lägre doser av Revolade eller att man tillfälligt gör uppehåll i Revoladebehandlingen.

 

Säkerhetsprofil

• Nasofaryngit*

• Övre luftvägsinfektion*

• Rinit*

• Parestesi

• Torra ögon

• Hosta*

• Orofaryngeala smärtor*

• Rinorré*

• Illamående

• Diarré

• Munsår

• Tandvärk*

• Förhöjt alaninaminotransferas

• Förhöjt aspartataminotransferas

• Hyperbilirubinemi

• Onormal leverfunktion

• Utslag

• Alopeci

• Myalgi

• Muskelspasmer

• Muskuloskeletal smärta

• Skelettsmärta

• Ryggsmärta

• Menorragi

• Feber*

*Biverkningar som observerats i pediatriska studier (i åldersgruppen 1-17 år).

Fullständig säkerhetsinformation finns i produktresumén för Revolade.

 

Checklista inför möte med patient samt uppföljande samtal→

 

Referenser
1. Revolade produktresume 2020-01-13.
SE2001785712
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request