Målet med Revoladebehandlingen är att upprätthålla ett trombocytantal på 50 000/μl eller mer för att på så sätt minska blödningsrisken. Revolade får ej användas till att normalisera trombocytvärdet.
 

Filmdragerade tabletter i tre styrkor

Revolade är en tablett som ska tas en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag. Den lägsta dosen Revolade som behövs för att uppnå och behålla ett trombocytvärde på ≥50 000/μl ska användas.

 

Revolade rekommenderas inte:

• Till barn under 1 år.

• Under graviditet och till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

• Till ITP-patienter med nedsatt leverfunktion (Child-Pugh ≥5) om inte den förväntade nyttan överstiger den konstaterade risken för trombos i vena portae.

• Till patienter som är allergiska mot Revolade eller något av de övriga ämnen som läkemedlet innehåller.

Fullständig säkerhetsinformation finns i produktresumén för Revolade.

 

Dosering av Revolade

Rekommenderad startdos för vuxna samt pediatrisk population i ålder 6-17 år är 50 mg Revolade en gång dagligen. För pediatrisk population i ålder 1-5 år är den rekommenderade startdosen 25 mg Revolade en gång dagligen.
 

Dosjustering

• Doseringen ska individanpassas baserat på patientens trombocytvärde.

• Utifrån trombocytvärdet kan dosen vid behov justeras i steg om 25 mg; ökas till högst 75 mg eller minskas med 25 mg.

• Använd lägsta effektiva dos som är kliniskt indicerad. Se tabellen för dosjustering.
 

Patienter med östasiatiskt ursprung

• Inled behandlingen med en reducerad dos om 25 mg en gång dagligen förutom för pediatrisk population i ålder 1-5 år där initial dos inleds med 25 mg en gång varannan dag.

• Följ upp trombocytvärdet och följ standardkriterierna för fortsatta dosförändringar. Se tabellen över uppföljningskontroller nedan.
 

Patienter med nedsatt leverfunktion

• Revolade ska inte användas till ITP-patienter med nedsatt leverfunktion (Child-Pugh ≥5) om inte den förväntade nyttan överstiger den konstaterade risken för trombos i vena portae.

• Om Revolade anses nödvändigt för patienter med ITP och nedsatt leverfunktion ska startdosen vara 25 mg en gång dagligen.

• Efter att patienter med nedsatt leverfunktion påbörjat behandling med Revolade ska det gå 3 veckor innan dosökning sker.
 

 

Regelbundna kontroller

Tabellen visar hur ofta blodprover ska kontrolleras under doseringsfasen och när dosen har stabiliserats1

*Leverprover: S-ALAT, S-ASAT och S-bilirubin.
Fullständigt blodstatus med trombocyter och leukocyter.

 

Interaktioner med mat, dryck och andra läkemedel samt säkerhetsprofil→

 
Referenser
1. Revolade produktresume 2020-01-13.
SE2001785712 (januari 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request