Revolade är en oral trombopoetin-receptoragonist (TPO-R-agonist) indicerad för patienter från 1 års ålder med ITP som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider och immunglobuliner).1

 

Hur fungerar Revolade?

Revolade ökar trombocytproduktionen genom att binda till transmembrandomänen på TPO-receptorn. Detta stimulerar differentiering och proliferation av megakaryocyter1-3 såsom nedan visar.

 

Stötta dina Revoladepatienter

Du har beslutat att Revolade är en lämplig behandling för dina patienter med ITP.
 

Ett stöd för dig som ordinerar Revolade

Den här är en praktisk vägledning om Revolade, som innehåller information om initiering och fortsättning av Revoladebehandling, alltifrån hur Revolade fungerar och viktig doseringsinformation till uppföljning och kontroll av patienterna och hantering av biverkningar. Här finns också värdefulla råd om hur du hjälper patienterna och dess anhöriga att integrera Revolade i sina dagliga rutiner. Fullständig säkerhetsinformation finns i produktresumén för Revolade.

Denna information utgår ifrån, men ersätter ej, Revolade produktresumé.
Läs produktresumén för att få fullständig information om Revolade.

 

 

Ordination & dosering→

 
Referenser
1. Revolade produktresume 2020-01-13.
2. Bussel JB et al. Eltrombopag for the treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2007; 57: 2237–2247.
3. Cheng G et al. Eltrombopag for management of chronic immune thrombocytopenia (RAISE): a 6-month, randomised, phase 3 study. Erratum in Lancet 2011; 377: 282. Lancet 2011; 377 -393-402.

Revolade (eltrombopag) Rx. (F). Beredningsform: Filmdragerad tablett i styrkorna 25 mg, 50 mg, 75 mg. Eltrombopag tillhör gruppen trombopoetinreceptoragonister (TPO receptoragonister). Farmakoterapeutisk grupp: Hemostatika, andra systemiska hemostatika. ATC-kod: B02BX05. Indikation: 1. Patienter från 1 års ålder med primär immunologisk trombocytopeni (ITP) som varar 6 månader eller längre från diagnos och som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex kortikosteroider, immunogolobuliner). 2. Vuxna patienter med förvärvad svår aplastisk anemi (SAA) som antingen är refraktära mot tidigare immunsuppressiv behandling eller tungt förbehandlade och för vilka hematopoetisk stamcellstransplantation är olämpligt. 3. Vuxna patienter med kronisk hepatit C-virus (HCV)- infektion för behandling av trombocytopeni, i fall där låga trombocytnivåer är den huvudsakliga faktorn som förhindrar initiering eller begränsar möjligheten att bibehålla optimal interferon-baserad terapi. Dosering: Dosen av eltrombopag ska anpassas individuellt baserat på patientens trombocytantal. Den rekommenderade startdosen av eltrombopag är vid 1. ITP och SAA (vuxna) 50 mg en gång dagligen. 2. För pediatrisk ITP (6 till 17 år) 50 mg en gång dagligen 3. Pediatrisk ITP (1–5 år) 25 mg en gång dagligen. 4. För Kronisk HCV 25 mg en gång dagligen. För patienter av östasiatisk härkomst ska eltrombopag initieras med en reducerad dos på 25 mg en gång dagligen. En lägre startdos ska ges till ITP och SAA patienter med nedsatt leverfunktion. Kontraindikation: Överkänslighet mot eltrombopag eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Administrering av eltrombopag kan orsaka onormal leverfunktion och svår levertoxicitet, som kan vara livshotande. Försiktighet ska iakttas och noggrann övervakning ska utföras för patienter med nedsatt leverfunktion eller leversjukdom. Försiktighet bör iakttas för patienter med kända riskfaktorer för tromboembolism. Trombocytantalet ska övervakas noggrant och en reducering av dosen eller avbrytande av behandling bör tas i beaktande om trombocytantalet överskrider målnivåerna. Eltrombopag bör inte användas till ITP-patienter med nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-score ≥ 5), såvida inte den förväntade nyttan överväger risken för trombos i vena portae. När behandlingen anses lämplig till patienter med nedsatt leverfunktion ska försiktighet iakttas vid administrering. För SAA patienter refraktära mot eller tungt förbehandlade med immunsuppressiv behandling rekommenderas benmärgsundersökning med aspiration för cytogenitik. Om nya cytogeniska abnormaliteter upptäcks, ska det utvärderas om fortsatt behandling med eltrombopag föreligger lämplig. Om behandlingen för ITP med eltrombopag sätts ut, rekommenderas att ITP-behandling påbörjas igen enligt aktuella riktlinjer. Trombocytantalet måste övervakas varje vecka i 4 veckor efter utsättning. Ovanstående varningar och försiktighet för ITP gäller också för den pediatriska populationen. Administreringssätt: Eltrombopag ska tas minst två timmar före eller fyra timmar efter intag av produkter såsom antacida, mejeriprodukter (eller andra livsmedel som innehåller kalcium) eller mineraltillskott som innehåller polyvalenta katjoner (t.ex. järn,kalcium, magnesium, aluminium, selen eller zink). Produktresumé: Uppdaterad 2019-02-27, för fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se www.fass.se. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, www.novartis.se

SE2001785712 (januari 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers