Revolade® | Medhub

Revolade är en oral trombopoetin-receptoragonist (TPO-R-agonist) indicerad för patienter från 1 års ålder med ITP som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider och immunglobuliner).1

 

Hur fungerar Revolade?

Revolade ökar trombocytproduktionen genom att binda till transmembrandomänen på TPO-receptorn. Detta stimulerar differentiering och proliferation av megakaryocyter1-3 såsom nedan visar.

 
Referenser
1. Revolade produktresume 2019-02-27.

Revolade (eltrombopag) Rx. (F). Beredningsform: Filmdragerad tablett i styrkorna 25 mg, 50 mg, 75 mg. Eltrombopag
tillhör gruppen trombopoetinreceptoragonister (TPO receptoragonister). Farmakoterapeutisk grupp: Hemostatika,
andra systemiska hemostatika. ATC-kod: B02BX05. Indikation: 1. Patienter från 1 års ålder med primär immunologisk
trombocytopeni (ITP) som varar 6 månader eller längre från diagnos och som är refraktära mot andra behandlingar
(t.ex kortikosteroider, immunogolobuliner). 2. Vuxna patienter med förvärvad svår aplastisk anemi (SAA) som antingen
är refraktära mot tidigare immunsuppressiv behandling eller tungt förbehandlade och för vilka hematopoetisk
stamcellstransplantation är olämpligt. 3. Vuxna patienter med kronisk hepatit C-virus (HCV)- infektion för behandling
av trombocytopeni, i fall där låga trombocytnivåer är den huvudsakliga faktorn som förhindrar initiering eller begränsar
möjligheten att bibehålla optimal interferon-baserad terapi. Dosering: Dosen av eltrombopag ska anpassas individuellt
baserat på patientens trombocytantal. Den rekommenderade startdosen av eltrombopag är vid 1. ITP och SAA (vuxna)
50 mg en gång dagligen. 2. För pediatrisk ITP (6 till 17 år) 50 mg en gång dagligen 3. Pediatrisk ITP (1–5 år) 25 mg en gång
dagligen. 4. För Kronisk HCV 25 mg en gång dagligen. För patienter av östasiatisk härkomst ska eltrombopag initieras med
en reducerad dos på 25 mg en gång dagligen. En lägre startdos ska ges till ITP och SAA patienter med nedsatt leverfunktion.
Kontraindikation: Överkänslighet mot eltrombopag eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Administrering
av eltrombopag kan orsaka onormal leverfunktion och svår levertoxicitet, som kan vara livshotande. Försiktighet ska iakttas
och noggrann övervakning ska utföras för patienter med nedsatt leverfunktion eller leversjukdom. Försiktighet bör iakttas
för patienter med kända riskfaktorer för tromboembolism. Trombocytantalet ska övervakas noggrant och en reducering
av dosen eller avbrytande av behandling bör tas i beaktande om trombocytantalet överskrider målnivåerna. Eltrombopag
bör inte användas till ITP-patienter med nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-score ≥ 5), såvida inte den förväntade nyttan
överväger risken för trombos i vena portae. När behandlingen anses lämplig till patienter med nedsatt leverfunktion ska
försiktighet iakttas vid administrering. För SAA patienter refraktära mot eller tungt förbehandlade med immunsuppressiv
behandling rekommenderas benmärgsundersökning med aspiration för cytogenitik. Om nya cytogeniska abnormaliteter
upptäcks, ska det utvärderas om fortsatt behandling med eltrombopag föreligger lämplig. Om behandlingen för ITP med
eltrombopag sätts ut, rekommenderas att ITP-behandling påbörjas igen enligt aktuella riktlinjer. Trombocytantalet måste
övervakas varje vecka i 4 veckor efter utsättning. Ovanstående varningar och försiktighet för ITP gäller också för den
pediatriska populationen. Administreringssätt: Eltrombopag ska tas minst två timmar före eller fyra timmar efter intag
av produkter såsom antacida, mejeriprodukter (eller andra livsmedel som innehåller kalcium) eller mineraltillskott som
innehåller polyvalenta katjoner (t.ex. järn,kalcium, magnesium, aluminium, selen eller zink). Produktresumé: Uppdaterad
2019-02-27, för fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering,
se www.fass.se.
Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, www.novartis.se

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers