Förteckning över hjälpämnen

 

Kapselinnehåll

Makrogolglycerolhydroxistearat

Makrogol

Vattenfri etanol

Mono-di-triglycerider från majsolja

All-rac-alfa-tokoferol

 

Kapselhölje

Gelatin

Glycerol

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)

Renat vatten

 

Tryckfärg

Karmin (E120)

Hypromellos

Propylenglykol
 

 

Inkompatibiliteter

Ej relevant.
 

 

Hållbarhet

3 år.

 

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
 

 

Förpackningstyp och innehåll

PA/Al/PVC-Al-blister. Ett blister innehåller 4 mjuka kapslar.

Förpackningar innehållande 56 (2 förpackningar med 28) eller 112 (4 förpackningar med 28) mjuka kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
 

 

Särskilda anvisningar fördestruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
 

 

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland
 

 

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/17/1218/001-002

 

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 18 september 2017
 

 

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-04-30. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

 

Referenser
1.Rydapt produktresumé 2018-04-30

SE1906690033 (Juni 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers