Rydapt är avsett att användas

• i kombination med standard daunorubicin- och cytarabininduktion och högdos cytarabinkonsolideringskemoterapi, och för patienter med komplett remission och Rydapt som enda läkemedel vid efterföljande underhållsbehandling, av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML), som är FLT3-mutationspositiva (se dosering & administreringssätt);

• som monoterapi för behandling av vuxna patienter med aggressiv systemisk mastocytos (ASM), systemisk mastocytos med associerad hematologisk neoplasma (SM-AHN) eller mastcellsleukemi (MCL).
 

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i farmaceutiska uppgifter

Samtidig användning av Rydapt och starka CYP3A4-inducerare t.ex. rifampicin, johannesört (Hypericum perforatum), karbamazepin, enzalutamid, fenytoin (se varningar & försiktighetsåtgärder).

 

Referenser

1. Rydapt produktresumé 2018-04-30

SE1906690033 (Juni 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers