Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsframktion (HFrEF) som blivit inlagd på sjukhus för akut dekompenserad hjärtsvikt har hög risk för död eller återinläggning på sjukhus. Var femte patient (HFrEF och HFpEF) i Sverige som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt återinläggs eller dör inom 30 dagar1. Tiden för att nå optimal behandling för varje patient enligt riktlinjer är därför stor.
 

 

PIONEER-HF

Den nyligen presenterade PIONEER-HF studerar effekt och säkerhet vid initiering av ENTRESTO jämfört med enalapril innan utskrivning efter sjukhusvistelse för en akut dekompenserad hjärtsviktsepisod.2 Resultaten från PIONEER-HF kompletterar resultaten från PARADIGM-HF3, då tidpunkten när initiering av behandlingarna påbörjades är olika i de båda studierna.


Sammanfattning av PIONEER-HF2
PIONEER-HF är en prospektiv, multicenter, dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie i USA där effekt, tolerabilitet och säkerhet undersöks vid initiering av ENTRESTO innan utskrivning i jämförelse med enalapril för patienter med hjärtsvikt som stabiliserats för akut dekompenserad hjärtsvikt under sjukhusvistelsen.

Primärt effektmått var proportionell förändring i NT-proBNP från baseline till ett genomsnitt av värdet vid vecka 4 och vecka 8.

Sekundära effektmått var tolerabilitet och säkerhet med behandling av ENTRESTO eller enalapril.


Design2

 • 881 patienter randomiserades på sjukhus i USA med EF≤ 40 % och NT-proBNP ≥ 1600 pg/ml eller BNP ≤ 400 pg/mL, utan hänsyn till diagnosens längd.
 • Alla patienter var medicinskt stabila definierat som: systoliskt blodtryck ≥ 100 mmHg under de föregående 6 timmarna, ingen ökning av intravenös diuretika eller användning av intravenös vasodilatorer inom de senaste 6 timmarna och inga läkemedel med inotrop effekt de senaste 24 timmarna.
 • Inklusion efter en mediantid på 68 timmar (kvartilavstånd, 48 till 98 timmar) efter första ankomst till sjukhuset.

Studiepopulation2


Dosering2

 • Startdos för ENTRESTO var 24/26 mg eller 49/51 mg två gånger dagligen och måldosen var 97/103 två gånger dagligen. Dostitrering baserades på systoliskt blodtryck efter en förutbestämd algoritm i protokollet.
 • Startdos för enalapril var 2,5 mg eller 5 mg två gånger dagligen. Måldosen för enalapril var 10 mg två gånger dagligen. Dostitrering baserades på systoliskt blodtryck efter en förutbestämd algoritm i protokollet.

Resultat2

 • ENTRESTO reducerar NT-proBNP signifikant jämfört med enalapril inom 8 veckor från baseline efter insättning på sjukhus
 • ENTRESTO säkerhetsprofil i nivå med ACE-hämmare efter insättning på sjukhus
 • Resultaten visar att ENTRESTO kan initieras innan patienten skrivs ut från sjukhuset efter att blivit stabiliserad efter akut dekompenserad hjärtsvikt hos patienter med HFrEF

Ny subgruppsanalys baserad på tidigare behandling med RAAS-inhibering

Nyligen presenterades en subgruppsanalys av studien PIONEER-HF. Denna analys baserades på patienternas tidigare behandling med RAAS-behandling dvs med ACE-hämmare eller ARB. 53% av patienterna i PIONEER-HF hade inte tidigare haft behandling med ACE-hämmare/ARB och den relativa skillnaden i sänkning av NTproBNP inom 8 veckor från baseline Entresto jmf. enalapril (primärt effektmått i PIONEER-HF) var signifikant oavsett tidigare RAAS inhibering.  (naiva och tidigare behandlade med RAAS)  Se nedan diagram.4
Subgruppsanalysen visar att hos patienter, oberoende av tidigare behandling med ACE-hämmare eller ARB, reduceras NTproBNP signifikant (no, p=0,0004 och yes, p=0,0001 jämfört med enalapril med liknande säkerhetsnivå.4

Diagram nedan: Bild A visar förändring av NTproBNP koncentration i analys av de som inte tidigare haft behandling med ACE-hämmare/ARB jämfört med enalapril. Bild B visar förändring av NTproBNP koncentration i analys av de som tidigare haft behandling med ACE-hämmare/ARB jämfört med enalapril.4

Bild A visar förändring av NTproBNP koncentration i analys av de som inte tidigare haft behandling med ACE-hämmare/ARB jämfört med enalapril. Bild B visar förändring av NTproBNP koncentration i analys av de som tidigare haft behandling med ACE-hämmare/ARB jämfört med enalapril.


Referenser
 1. Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2014. Hälso och sjukvård. Jämförelser mellan landsting. Del 2. Indikationer om sjukdomar och behandlingar. 2014 Diagram 124. 
 2. Velazquez, E. J. et al. NEJM, Nov 11, 2018 epub.aheadofprint. 
 3. McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014;371:993–004.
 4. Ambrosy, A. Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure Based on Prior Exposure to a Conventional Renin-Angiotensin System Antagonist A Prespecified Subgroup Analysis of the PIONEER-HF Trial, Poster presented at ACC.19 (American College of Cardiology annual meeting); March 16-18, 2019; New Orleans, Louisiana
SE1910750061 (Oktober 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers