PROVE-HF var en 12 månaders prospektiv, öppen och singelarmad studie med Entresto med syftet att undersöka sambandet med förändring av NT-proBNP efter insättning av Entresto med förändringar i remodellering av hjärtat. 

Primär endpoint i PROVE-HF var korrelationen mellan NTproBNP sänkning och reversibel remodellering av hjärtat påvisat med förändring i Echo-parametrar såsom LVEDVI, LVESVI, LVEF och LAVI från baseline till 12 månader.

I studien visades att Entresto hade en förmåga att sänka NTproBNP på både nydebuterade och kroniska HFrEF patienter. Korrelationen mätt med paerson korrelationskoefficient var signifikant mellan sänkning av NTproBNP och reversibel remodellering av hjärtat på de förutbestämda Echo-parametrarna (p<0.001).

En förändring av LVEF på +9,4 % mellan baseline och 12 månader (från 28 % i LVEF till 38 %). Förändring var +5,2 % mellan baseline och 6 månader (från 28 % till 34 %).

I studien sågs en remodellering av hjärtat till följd av Entresto behandling vilket bekräftar den verkningsmekanism som är föreslagen genom förhöjning av natriuretiska peptider med Entresto.

Entresto kan leda till reversibel remodellering av hjärtat

 
Referens
Januzzi, J.L. et al. Association of Change in N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. (PROVE-HF), JAMA 2019 Sep 2:1-11. doi: 10.1001/jama.2019.12821
Betygsätt sidan
SE2112023352 (2 december 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request