Under ESC-HF i Aten (25-28 maj 2019) presenterade HFA inom ESC ett konsensusdokument gällande behandling och omhändertagande av hjärtsviktspatienter. Detta dokument är också publicerad i European Journal of Heart Failure med titeln:

Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.

ESC har under många år publicerat rekommendationer och riktlinjer inom akut och kronisk hjärtsvikt och den senaste kom 2016. Sedan dess har ny data och information tillkommit, vilket föranledde en genomgång, sammanfattning och en konsensusrapport från experter inom området. Dokumentet är att anse som en sammanfattning och konsensus i form av ”konsensusrekommendationer” och inte guidelines eller ett position paper.1  

I dokumentet presenteras konsensusrekommendationer för olika behandlingar inom hjärtsvikt och det återfinns ett stycke gällande initiering och behandling med Entresto® (sakubitril/valsartan).

Konsensusrekommendationen från HFA inom ESC gällande Entresto är följande1

  • ”Sakubitril/valsartan är rekommenderad att ersätta ACE-hämmare/ ARBs för att reducera risken för hjärtsviktshospitaliseringar och mortalitet hos ambulatoriska HFrEF patienter som är symtomatiska trots optimal behandling med ACE-hämmare, beta-blockad och MRA.”

  • ”Initiering av sakubitril/valsartan kan övervägas, istället för ACE-hämmare eller ARB, hos patienter som blivit hospitaliserade med nydebuterad hjärtsvikt eller dekompenserad kronisk hjärtsvikt för att reducera den kortsiktiga risken för adverse events (händelser) och för att förenkla omhändertagande (genom att undvika behovet att titrera upp ACE-hämmare först och sen byta till sakubitril/valsartan). Dessa patienter har redan en hög risk för händelser, så det finns inget behov att kontrollera plasmakoncentrationerna av naturistiska peptider före insättning av sakubitril/valsartan. Såsom framgår av ESC-guidelines för 2016 så ska fortsättningsvis ambulatoriska patienter med HFrEF ha en förhöjd placmakoncentration av NTproBNP som indikerar högre risk och behov av mer effektiv terapi.”

 

Experterna baserar den nya konsensusrekommendationen på resultaten från framförallt PIONEER-HF2, TRANSITION3 och subanalyser från PARADIGM-HF4.

Konsensusrekommendationen baseras på följande evidens1;

  • ”Subanalyser av PARADIGM-HF visar att sakubitril/valsartan förbättrar överlevnad jämfört med enalapril konsekvent i undergrupper med patienter (som uppfyllde inklusions-/exklusionskriterier för studien) över 75 år och/eller komorbiditeter som diabetes (T2DM). Sakubitril/valsartan reducerar, jämfört med enalapril, incidensen av diabetes i behov av insulinbehandling och incidensen av hyperkalemi hos dem med samtidig behandling med MRA. Graden av minskning i eGFR var också lägre med sakubitril/valsartan jämfört med enalapril, men det har ännu inte stöd av ”slope of decline” analyser. Hypotension är mer vanligt med sakubitril/valsartan än med enalapril, dock kommer de patienter som utvecklar hypotension fortfarande ha fördel med behandling av sakubitril/valsartan.”

  • ”Studien PIONEER-HF jämför sakubitril/valsartan mot enalapril där effekt och säkerhet studerades kort efter stabiliserad akut hjärtsvikt och med initiering på sjukhus. Patienter med nydebuterad hjärtsvikt (HFrEF) (ca 1/3 av patienterna i studien) eller dekompenserad kronisk hjärtsvikt (HFrEF), (ca 2/3 av patienterna) behandlades kort efter stabiliserad akut hjärtsvikt, med antingen sakubtril/valsartan eller enalapril. Sakubitril/valsartan reducerar NTproBNP signifikant jämfört med enalapril inom 8 veckor från baseline efter insättning på sjukhus (primära effektmåttet). Studien visar även samma nivå i säkerhet och tolerabilitet mellan sakubitril/valsartan och enalapril (försämring av njurfunktion, hyperkalemi, symtomatisk hypotension och angioödem), dock var det färre hjärtsviktsrelaterade händelser hos patienter som fick behandling med sakubitril/valsartan.”

  • ”I studien TRANSITION, randomiserades över 1000 hjärtsviktspatienter (HFrEF), hospitaliserade för hjärtsviktsförsämring, till behandling med sakubitril/valsartan antingen före (initiering ≥24 h efter hemodynamisk stabilisering) eller efter utskrivning från sjukhus (initiering inom 14 dagar efter utskrivning). Tolerabilitet och säkerhet visade samma nivåer för båda strategierna, vilket indikerar att det inte finns någon nackdel med att sätta in behandlingen tidigt. Det kan förenkla omhändertagandet ur både patientens och sjukvårdens perspektiv. En betydande andel patienter, 53% i PIONEER-HF och 24% i TRANSITION, var ACE-hämmare/ARB naiva innan behandling med sakubitril/valsartan, vilket indikerar att läkemedlet har en likvärdig effekt och säkerhet även i denna patientpopulation.”

 

Hela dokumentet med alla konsensusrekommendationer återfinns som publikation i European Journal of Heart Failure (publicerad 26 maj 2019).1

För mer information om Entresto – boka informationsmöte här!

Referenser:
  1. Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, European Journal of Heart Failure, 26 maj 2019 10.1002/ejhf.1531.
  2. Velazquez E., et al., N Engl J Med. 2018 doi: 10.1056/NEJMoa1812851.
  3. Wachter R et al. Eur Heart J 2019 published online 27May 2019.
  4. McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014; 371(11): 993–1004.
SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request