Även om kliniska riktlinjer rekommenderar läkemedelsoptimering vid utskrivningen av patienter som lagts in för hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) skrivs över 90 % av patienterna ut utan sakubitril/valsartan och det är osannolikt att det ges under uppföljningen.1

 

Patienter med hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) läggs ofta in på sjukhus på grund av deras hjärtstatus och symtom. Riktlinjerna för behandling av hjärtsvikt rekommenderar starkt vårdgivaren att utnyttja sjukhusvistelsen till förbättring och optimering av medicineringen innan utskrivningen. Sakubitril/valsartan rekommenderas för patienter med HFrEF, kan inledas under sjukhustiden och uppvisar bättre resultat efter utskrivning.1

Data från registret Get With The Guidelines Heart Failure används till att undersöka tidsplaneringen för inledning med sakubitril/valsartan i klinisk praxis och dess förhållande till sjukhusinläggning och efterlevnad efter utskrivning. Som mått på följsamhet användes andelen innefattade dagar (PDC, proportion of days covered) under tre månader och ett år. Vid PDC på 80 % eller mer betraktades följsamheten som optimal.1

Beskrivning av studieupplägg

Den här retrospektiva observationskohortstudien baserades på patienter som registrerats i registret Get With The Guidelines Heart Failure i USA. Totalt 4 666 patienter (över 65 år och aktuella för behandling med sakubitril/valsartan) ingick i analysen.1  

Av de 4 666 patienterna skrevs bara 9,2 % ut med sakubitril/valsartan. 90,8 % skrevs ut utan.1  

Av 4 666 utskrivna HFrEF-patienter aktuella för sakubitril/valsartan

  • stod 2,3 % på sakubitril/valsartan vid sjukhusinläggningen och vid utskrivning,
  • inledde 4,1 % behandling med sakubitril/valsartan under sjukhusvistelsen,
  • inledde 2,8 % behandling med sakubitril/valsartan vid utskrivning,
  • skrevs 90,8 % ut utan att behandling inleddes med sakubitril/valsartan.1

 

PDC-medianvärdet var betydligt högre för patienter som skrevs ut med sakubitril/valsartan än för patienter som skrevs ut utan inledd behandling med sakubitril/valsartan, och det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan de fyra grupperna både efter tre månader och efter ett år (p<0,001 för båda).1 

Tre månader efter utskrivningen var PDC ≥ 80 % hos 63,9 % av patienterna som hade sakubitril/valsartanbåde vid sjukhusinläggning och utskrivning. Denna PDC-nivå nåddes enbart av 19,9 % av patienterna som påbörjade behandlingen under sjukhusvistelsen och 13,3 % av dem som påbörjade behandlingen vid utskrivning.  Ett år efter utskrivning var andelarna 57,0 %, 32,7 % respektive 20,2 %.1

Patienter som skrevs ut utan sakubitril/valsartan hade däremot mycket låg följsamhet. 2,1 % av patienterna hade minst en dags försörjning av sakubitril/valsartan, medan det efter ett år gällde för 7,7 %.1

Den här observationsstudien, som baseras på ett amerikanskt register, visar att behandling med sakubitril/valsartan sällan inleds på passande patienter under inläggningstiden eller vid utskrivningen, trots stöd av kliniska riktlinjer och vetenskaplig evidens. Med hänsyn till förmågan hos sakubitril/valsartan att förhindra kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, samt minskning av dödsfall i allmänhet, så har ett viktigt tillfälle gått förlorat genom att behandling under inskrivningstiden inte inletts. Det stärks av att patienter som skrivs ut utan sakubitril/valsartan mycket sällan inleder behandling polikliniskt under året efter sjukhusvistelsen. 

Skaffa mer information om sakubitril/valsartan – boka ett informationsmöte här.


Referenser
  1. Carnicelli AP et al. Sacubitril/Valsartan Initiation and Postdischarge Adherence Among Patients Hospitalized for Heart Failure. J Card Fail. 2021;27(8):826-836. 
Betygsätt sidan
SE2204290847 (29 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request