Kontrollerad administrering 2 gånger per år1

LEQVIO® administreras av vårdpersonal. Den rekommenderade dosen är 284 mg inklisiran, givet som subkutan injektion. De två första doserna ges med 3 månaders intervall och däreftervar 6:e månad. Vid behandlingsbyte från PCSK9-antikroppar kan LEQVIO® ges omedelbart efter den sista dosen.

 

Administreras av vårdpersonal1

  • En dosstyrka (284 mg)
  • Subkutan injektion (buken, alternativt överarm eller lår)
  • Förfylld spruta
  • Förvaras i rumstemperatur
  • Hållbarhet 3 år

Observera att LEQVIO® är ett rekvisitionsläkemedel som behöver beställas hem till enheten före administrering.

Referenser
  1. LEQVIO® produktresumé, fass.se.

 


LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: LEQVIO är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos, eller ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: LEQVIO bör inte användas under graviditet och amning. Hemodialys bör inte genomföras förrän tidigast 72 timmar efter dosering. LEQVIO ska användas med försiktighet till patienter med grav nedsatt njur- och leverfunktion. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-08-18. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
SE2212014059 (1 december 2022)