LEQVIO® är vältolererat1,2

Effekten och säkerheten har utvärderats i ett omfattande kliniskt prövningsprogram innehållande 3 studier1-3. Den enda kliniskt relevanta biverkan som dokumenterats är reaktioner på injektionsstället, vilka i förekommande fall var lindriga eller medelsvåra, övergående och orsakade inga bestående symtom1.

  • Ingen dosjustering vid nedsatt njurfunktion1
  • Ingen dosjustering vid lätt till måttlig leverfunktionsnedsättning1
  • Försiktighet vid grav leverfunktionsnedsättning1
  • Inga kliniskt signifikanta interaktioner förväntas mellan LEQVIO® och andra läkemedel1

 

Klicka här för fullständig SPC om du vill veta mer om säkerhetsprofilen för LEQVIO®. 

 

Referenser
  1. LEQVIO® produktresumé, fass.se.
  2. Wright RS, Ray KK, Raal FJ et al. J American Col Cardiol 2021;77(9):1182-1193
  3. Stoekenbroek RM, Kallend D, Wijngaard PLJ et al. Future Cardiol. 2018 Nov;14(6):433-442. doi: 10.2217/fca-2018-0067. Epub 2018 Oct 30.

 


LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: LEQVIO är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos, eller ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: LEQVIO bör inte användas under graviditet och amning. Hemodialys bör inte genomföras förrän tidigast 72 timmar efter dosering. LEQVIO ska användas med försiktighet till patienter med grav nedsatt njur- och leverfunktion. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-08-18. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
SE2212014059 (1 december 2022)