Ischemisk hjärtsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige1

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige beror fortfarande på sjukdomar i cirkulationsorganen. Av alla dödsfall orsakade av hjärt-kärlsjukdom är ischemisk hjärtsjukdom den vanligaste orsaken och står för ca en tredjedel av dödsfallen.1

 

Källa: Socialstyrelsen 2022-06-22 Art.nr: 2022-6-8020.

 

Högt LDL-C över tid ökar risken för ischemisk hjärtsjukdom och är en av de tre viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom2

 

Ranking 2019 avseende modifierbara riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom: högt systoliskt blodtryck, ohälsosam kost, högt LDL-C, luftföroreningar, högt BMI, rökning, högt fasteblodsocker, försämrad njurfunktion, icke-optimal kroppstemperatur, miljörisker, alkohol och fysisk inaktivitet.2

 

Risken för hjärtinfarkt ökar med plackbildningen3

Risken för hjärt-kärlhändelser beror på den kumulativa LDL-C-belastningen över tid, det vill säga både på hur hög nivån av LDL-C är och under hur lång tid man exponeras. Därför är det viktigt för alla, men särskilt individer med befintlig eller ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, att undvika en långvarig exponering för högt LDL-kolestrol3.

 

 

Otillräcklig effekt och bristande följsamhet är två viktiga orsaker till att så få patienter med mycket hög risk når behandlingsmålet för LDL-kolesterol över tid4–7

 

Otillräcklig effekt

Gränsen för vad som är ett önskvärt LDL-C beror på patientens uppskattade risk för hjärt-kärlsjukdom och sjunker med ökande risk. Behandlingsmålet för LDL-C för de patienter som redan drabbats av hjärt-kärlsjukdom, eller som bedöms ha en mycket hög risk för att utveckla det, är LDL-C <1,4 mmol/L enligt det europeiska kardiologisällskapets riktlinjer4.

Trots statinbehandling, ofta med tillägg av ezetimib, når ca 50% av svenska patienter som nyligen genomgått en hjärtinfarkt behandlingsmålet <1,4 mmol/L vid sin andra uppföljning efter infarkten5. En europeisk observationsstudie visade att bara omkring 1/5 av alla patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom har ett LDL-kolesterol som ligger under ovan nämnda behandlingsmål6.

 

Aktuella behandlingsmål för LDL-C enligt ESC/EAS 201944

Låg risk                       < 3,0 mmol/L

Måttlig risk                  < 2,6 mmol/L

Hög risk                      < 1,8 mmol/L*

Mycket hög risk          < 1,4 mmol/L*

* Eller minst 50% reduktion

 

Bristande följsamhet

En annan viktig orsak till varför patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom inte når sina behandlingsmål för LDL-C är att många slutar ta sin behandling av olika skäl, många gånger på eget bevåg. En amerikansk studie har visat att mer än hälften av alla patienter med hjärt-kärlsjukdom (sekundärprevention) avbryter sin statinbehandling inom 2 år.7

Bilden är adapterad av Novartis från referens 7.

 

De vanligaste orsakerna till varför patienterna avbryter sin statinbehandling8 
Biverkningar 55,0%
Tror sig inte längre behöva behandling 18,2%
Vet ej 14,4%
Föredrar naturliga botemedel 7,1%
Kostnad 6,9%
Vill ej medicinera varje dag 5,8%

 

Referenser

  1. Socialstyrelsen 2020-06-03 Art.nr: 2020-6-6798.

  2. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO et al. J Am Coll Cardiol 2020;76(25):2982–3021

  3. Ference B A, Graham I, Tokgozoglu L et al. JACC, 2018, 72.10: 1141-1156.

  4. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. Eur Heart J 2019;41: 111–188.

  5. Swedeheart Annual report 2021, issued in 2022 – SEPHIA.

  6. Ray KK, Molemans B, Schoonen WM et al. Eur J Prev Cardiol doi:10.1093/eurjpc/zwaa047

  7. Lin I, Sung, J, Sanchez R J et al. JMCP 2016, 22.6: 685-698.

  8. Bradley CK Wang TY, Li S et al. J Am Heart Assoc. 2019;8:e011765

 


LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: LEQVIO är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos, eller ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: LEQVIO bör inte användas under graviditet och amning. Hemodialys bör inte genomföras förrän tidigast 72 timmar efter dosering. LEQVIO ska användas med försiktighet till patienter med grav nedsatt njur- och leverfunktion. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-08-18. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

SE2212014059 (1 december 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request