LEQVIO® är till för de patienter som har störst behov av att nå behandlingsmålet för LDL-C

Enligt sin indikation är LEQVIO® avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet:

– i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL kolesterol med högsta tolererade statindos, eller

– ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad.1

Ur NT-rådets rekommendation 2022 09 28:2

LEQVIO® kan användas som ett alternativ till PCSK9-hämmare till vuxna patienter med:

- heterozygot familjär hyperkolesterolemi utan aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol ≥2,6 mmol/l

- aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol ≥2,0 mmol/l

  • Behandling med LEQVIO® initieras av specialist inom kardiologi, endokrinologi eller internmedicin.
  • LEQVIO® ska inte användas till patienter som inte tillhör ovan beskrivna grupper.

 Klicka här för NT-rådets fullständiga rekommendation.

 

Referenser
  1. LEQVIO® produktresumé, fass.se.
  2. https://www.janusinfo.se/download/18.1929b3b9183790c382f45466/1664354910477/LEQVIO-(inklisiran)-220928.pdf

 

LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: LEQVIO är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos, eller ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: LEQVIO bör inte användas under graviditet och amning. Hemodialys bör inte genomföras förrän tidigast 72 timmar efter dosering. LEQVIO ska användas med försiktighet till patienter med grav nedsatt njur- och leverfunktion. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-08-18. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
SE2212014059 (1 december 2022)