LEQVIO® halverar LDL-C när det ges som tillägg till annan lipidsänkande behandling jämfört med placebo1–4*

 

LEQVIO® har utvärderats i tre kliniska studier på patienter med aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (ASCVD) eller ASCVD-riskekvivalenter eller heterozygot familjär hyperkolesterolemi (FH). I samtliga studier sågs en halvering av LDL-C jämfört med placebo, när LEQVIO® gavs som tillägg till statin eller statin plus ezetimib. Grafen nedan visar resultatet av en poolad analys från de tre studierna.1–4


Bilden är adapterad av Novartis från referens 3.


Effekt och säkerhet har utvärderats i tre fas III-studier1,2

ORION-9, ORION-10 och ORION-11 var multicenter, dubbel-blindade, randomiserade, placebokontrollerade 18-månaders kliniska prövningar på patienter med heterozygot eller ASCVD som behandlades med maximal tolererad dos statin med eller utan annan lipidsänkande behandling och i behov av ytterligare LDL-sänkning. ORION-11 inkluderade även patienter med ASCVD-riskekvivalenter (typ 2-diabetes, FH eller en 10-års risk för kardiovaskulära eller hjärt-kärlhändelser ≥ 20% enligt Framingham riskscore).

 

Co-primära effektmått:1-3
Placebokorrigerad procentuell minskning  av LDL-C från baslinjen till 17 månaders behandling. Tidsjusterad procentuell minskning av LDL-C från baslinjen mellan 3 månader och upp till 18 månader jämfört med placebo.

 

Referenser
  1. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al. N Engl J Med. 2020;382(16):1507-1519.
  2. Raal FJ, Kallend D, Ray KK, et al. N Engl J Med. 2020;1:1-11.doi:10.1056/NEJMoa1913805.
  3. Wright RS, Ray KK, Raal FJ et al. Am J Coll Cardiol 2021;77(9):1182–1193. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.058.
  4. LEQVIO® produktresumé, fass.se.

 


LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: LEQVIO är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos, eller ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: LEQVIO bör inte användas under graviditet och amning. Hemodialys bör inte genomföras förrän tidigast 72 timmar efter dosering. LEQVIO ska användas med försiktighet till patienter med grav nedsatt njur- och leverfunktion. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-08-18. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
SE2212014059 (1 december 2022)