LEQVIO® är en kolesterolsänkande liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA) som administreras via en subkutan injektion: initialt, efter 3 månader och därefter var 6:e månad.

LEQVIO® är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet:

  • i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL kolesterol med högsta tolererade statindos, eller
  • ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad.

LEQVIO® innehåller den aktiva substansen inklisiran, som sänker nivåerna av LDL-kolesterol. Förhöjda nivåer av LDL-kolesterol ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

 

Verkningsmekanism

Inklisiran verkar att genom RNA-interferens bryta ned mRNA så att produktionen av ett protein som kallas PCSK9 begränsas. Detta ökar antalet LDL-receptorer på levercellernas yta, vilket leder till ökat upptag av LDL-kolesterol (LDL-C) i levern och sänkta nivåer av LDL-C i blodet.

 

 
Referenser
  • LEQVIO produktresumé
  • fass.se
  • 1177.se


LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: Leqvio är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL‑kolesterol med högsta tolererade statindos, eller ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: LEQVIO bör inte användas under graviditet och amning. Hemodialys bör inte genomföras förrän tidigast 72 timmar efter dosering. LEQVIO ska användas med försiktighet till patienter med grav nedsatt njur- och leverfunktion. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-03-23. Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
SE2108111065

SE2109021810 (2 september 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request