Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Den totala säkerhetsbedömningen av Kisqali baseras på data från 898 patienter.
Dossänkning på grund av biverkningar, oavsett orsakssamband, gjordes hos 44,6 % av patienterna.

De vanligaste biverkningarna och de vanligaste biverkningarna av grad 3/4 (rapporterade med frekvensen ≥20 % respektive ≥2 %) där frekvensen med Kisqali plus letrozol översteg den med placebo plus letrozol, var neutropeni, leukopeni, huvudvärk, ryggvärk, illamående, trötthet, diarré, kräkningar, förstoppning, alopeci och hudutslag, respektive neutropeni, leukopeni, onormala leverfunktionsvärden, lymfopeni, hypofosfatemi, kräkningar, illamående, trötthet och ryggsmärta.1

Referenser

  1. Kisqali (ribociklib) produktresumé 2017-08-22.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.