Endast för vårdpersonal

Denna sida riktar sig till personer med uppdrag hos läkemedelsenheter, läkemedelskommittéer, expertgrupper och liknande forum i syfte att på ett överskådligt och lättillgängligt sätt få access till material som underlag för bedömning av våra KOL produkter Ultibro Breezhaler, Seebri Breezhaler och Onbrez Breezhaler.

Ultibro Breezhaler är den första registrerade underhållsbehandling i behandlingsklassen dubbel bronkdilatation (LABA/LAMA)1. Ultibro är en kombination av våra långverkande antikolinergikum (LAMA) glykopyrronium (Seebri Breezhaler) och långverkande beta2-stimulerare (LABA) indakaterol (Onbrez Breezhaler) och doseras en gång per dag. Ultibro subventioneras endast för patienter som inte får eller bedöms få tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta2-agonister som monoterapi.

Seebri Breezhaler är ett antikolinergikum med snabbt tillslag som doseras en gång per dag. Seebri kan vara ett alternativ till tiotropium (Spiriva).

Onbrez Breezhaler är en ultralångverkande beta2-stimulerare för underhållsbehandling av KOL. LABA rekommenderas i de nya behandlingsrekommendationerna från Läkemedelsverket som ett alternativ till LAMA för KOL-patienter med symtom.

Både Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer4 och Socialstyrelsen riktlinjer5 för vård av astma och KOL3 likställer LAMA och LABA som underhållsbehandling, men med differentiering mellan de båda avseende patientens symtomanamnes. Patienter med övervägande exacerbationshistorik rekommenderas LAMA såsom exempelvis Seebri och patienter med övervägande symtom rekommenderas LABA med 24-timmars effektduration såsom Onbrez.

Indakaterol är en av två LABA med 24-timmars effektduration, och har som enda produkt i klassen av Läkemedelsverket2 fått rekommendationsgrad A tack vare de positiva effekterna avseende symptom, livskvalitet och viss effekt på exacerbationer. Även Socialstyrelsen3 framhåller det starka vetenskapliga underlaget för att Onbrez minskar dyspné och exacerbationer, vilket är unikt i klassen LABA med 24 timmars duration.

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer lyfts vikten av att förbyggande exacerbationer. Ultibro Breezhaler har visat sig, hos patienter med tidigare exacerbationer, vara signifikant bättre än tiotropium avseende förmågan att förhindra ”alla exacerbationer”7. När Ultibro Breezhaler jämfördes med salmeterol/flutikason (Seretide forte), hos patienter med minst en exacerbationer under föregående år, sågs en signifikant minskning av frekvensen medel/svåra exacerbationer hos patienterna som fick Ultibro Breezhaler6. Ultibro Breezhaler är ensam i LAMA/LABA klassen att ha denna grad av evidens för en exacerbationsförebyggande effekt.

Även Socialstyrelsen5 ger en hög rekommendationsgrad till kombinationer av LABA+LAMA med 24-timmars effektduration som Ultibro. Att lägga till en LABA med 24 timmars effekt till patienter med otillräcklig effekt av en LAMA får en 3:a på en tiogradig skala, där 1 är högst rekommenderat. Motiveringen är att åtgärden har positiva effekter på livskvalitet och exacerbationer samt en måttlig kostnad per effekt.

Referenser
  1. Produktresumé Ultibro Breezhaler
  2. Produktresumé Seebri Breezhaler
  3. Produktresumé Onbrez Breezhaler
  4. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation. Webbpublikation på www.lakemedelsverket.se den 16/10 2015.
  5. Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL. www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerastmaochkol den 24/11 2015.
  6. Wedzicha JA et al. N Engl J Med 2016;374(23):2222–34 (FLAME)
  7. Wedzicha JA, et al.  Lancet Respir Med. 2013; 1: 199-209 (SPARK)
SE2009175101 (17 september 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request