I en undersökning baserad på telefonintervjuer som publicerats i International Journal of COPD har man granskat hur KOL-patienter använder sina inhalatorer.1

Studien utfördes som en datorstödd telefonenkät i 9 länder över hela världen och besvarades av 764 patienter med lindrig till mycket svår KOL. Målet med studien var att få en bild av hur verkligheten ser ut när det gäller utbildning om produkten och vilka faktorer hos inhalatorer för KOL (Breezhaler®, Ellipta®, Genuair® och Respimat®) som påverkar behandlingsföljsamheten.

Man fann att KOL-patienter som hade fått träning i hur produkten ska användas kände sig betydligt tryggare med att ha tagit rätt dos än patienter som inte fått någon träning. 30% av patienterna uppgav dock att de inte fått någon träning i att använda inhalatorn. Bland patienterna som fått träning ansåg de flesta att demonstration av inhalatorn var den bästa metoden. En video som visar hur inhalatorn används ansågs också vara värdefullt.

Patienternas egenrapporterade följsamhet till behandlingen de senaste 30 dagarna var bäst för Breezhaler, följt av Respimat, Ellipta och Genuair.

Self-reported adherence with COPD medication in last 30 days.

Majoriteten av KOL-patienterna (91–97 %) uppgav att de hade tagit korrekt dos när de använde Breezhaler®, Ellipta® eller Genuair®. Däremot rapporterade endast 50 % av patienterna som använde Respimat® att de tagit den korrekta dosen, 2 puffar per dag.

Proportion of device correct dosing.

1. Price D, Keininger DL, Viswanad B, Gasser M, Walda S, Gutzwiller FS. International Journal of COPD 2018:13 695–702
SE1905685395 (Maj 2019)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request