Xolair är ett anti-IgE-läkemedel som reducerar den allergiska kaskaden genom att binda sig till IgE, och förhindrar att IgE binds till FcεRI (högaffinitets-IgE-receptorn)1.

 

 

 

Behandling med omalizumab leder till nedreglering av antalet FcεRI-receptorer på de basofila cellerna hos atopiska individer1.

 

 

 • Tänk Xolair som en tilläggsbehandling vid okontrollerad svår allergisk astma1.
 • Xolair är väldokumenterad och utprövad genom många år1.

 

Referenser
 1. Produktresumé Xolair, FASS.se

 


  Xolair (omalizumab) Rx, F, (F), EF*. ATC- kod R03DX05. Förpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, F. Injektionsvätska lösning 150 mg, (F). Indikationer: Svår allergisk astma: Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen och som har nedsatt lungfunktion (FEV1 <80%) samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Barn (från 6 till <12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalations¬steroider plus en långverkande inhalations beta 2-agonist. Behandling med Xolair är endast avsedd för patienter med övertygande IgE (immunglobulin E)-medierad astma (se Dosering). Subventioneras för behandling av patienter med svår allergisk astma. 
  *Kronisk rinosinuit med näspolyper (från 18 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling tillsammans med intranasala kortikosteroider hos vuxna med svår kronisk rinosinuit med näspolyper och för vilka behandling med intranasala kortikosteroider inte leder till tillfredsställande sjukdomskontroll. 
  Graviditet/amning: Inga studier tyder på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter. Xolair kan övervägas om det är kliniskt nödvändigt. Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Behandlingseffekten vid svår allergisk astma utvärderas efter 4 månader för ställningstagande till fortsatt behandling. Produktresumé: Uppdaterad 2020-07-31. För fullständig information och pris, se www.fass.se. 

  SE2010233284 (23 okt 2020)
  ×

  Ask Speakers

  ×

  Medical Information Request