Ladda ned GINA guidelines 2019En av de större förändringarna i GINA 2019 är att man inte längre rekommenderar att behandling av astma initieras med inhalerade, kortverkande beta-2-stimulerare i monoterapi.Istället rekommenderar GINA att alla vuxna och ungdomar med astma ska erbjudas en kombination av inhalerade kortikosteroider och bronkdilaterande läkemedel, för att minska risken för allvarlig försämring och för att kontrollera symtomen.

Beslutstrappa vid svår astma

Som komplement till årets publikation har GINA utvecklat en lätthanterlig pocketguide som sammanfattar beslutsprocessen för diagnostisering och behandling av svår astma i åtta steg. Målsättningen är att erbjuda behandlande läkare och annan vårdpersonal en praktisk guide över diagnostisering, behandling och uppföljning av vuxna och ungdomar med svår- och svårbehandlad astma.

De 8 stegen i beslutstrappan i korthet

1. Bekräfta diagnos (astma/differential diagnos)
2. Leta efter faktorer som bidrar till symtom, exacerbationer och försämrad livskvalitet
3. Optimera omhändertagandet
4. Följ upp behandlingen efter 3–6 månader
5. Bedöm astmans svårighetsgrad och utlösande faktorer, livskvalitet och exacerbationer
6a. Överväg icke-biologiska behandlingar
6b. Överväg kompletterande biologiska typ 2-riktade behandlingar
7. Utvärdera behandlingen
8. Fortsätt att optimera omhändertagandet

I en annan del av rapporten betonas vikten av att bedöma astmans svårighetsgrad och att allergisk astma är en egen fenotyp. GINA 2019 diskuterar vilka tilläggsstrategier som kan vara lämpliga vid svår- och svårbehandlad astma med avseende på såväl icke-biologiska som biologiska behandlingar. Biologiska läkemedel rekommenderas före orala kortikosteroider. På grund av en mindre fördelaktig biverkningsprofi l rekommenderas orala kortikosteroider endast när biologiska preparat inte är tillgängliga eller bedöms som prisvärda. Man betonar också att såväl orala- som inhalerbara kortikosteroider bör reduceras om biologisk behandling bedöms som effektiv.

Om GINA

Global Initiative for Astma (GINA) strävar efter att öka medvetenheten och kunskapen om astma bland hälso- och sjukvårdspersonal, hälsomyndigheter och allmänheten. Med jämna mellanrum (vartannat år) presenterar GINA uppdaterade riktlinjer (eller snarare behandlingsstrategier, som de själva väljer att kalla det) med målsättningen att förbättra diagnostisering, hantering och förebyggande av astma över hela världen. Den senaste uppdateringen kom under våren 2019 och innehåller nyheter kring såväl utredning och diagnostisering som behandling.

Läs mer om de nya GINA-riktlinjerna här→

SE1909739572
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers