Nästa steg med ökad frihet med Xolair.

7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad. 

För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair?

Patienter utan tidigare anafylaxi-händelser

 • Patienter utan anamnes på anafylaxi kan själv eller med hjälp av en annan person (t ex anhörig) administrera Xolair från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt (se Varningar och försiktighet). Patienten och den som ger injektionen måste utbildas i rätt injektionsteknik och lära sig känna igen tidiga tecken och symtom på allvarliga allergiska reaktioner2

 

Patientkit

 • Patientbroschyr med injektionsguide
 • Travel letter
 • Doseringsanvisning
 • Biverkningsinformation

 

Studier på hemadministrering visar på fortsatt god kontroll3-5

 • 3 första doserna på kliniken2
 • Uppföljningsmöte på kliniken efter 16 veckor2
 • Uppföljningsmöte på kliniken i samråd mellan patient och behandlande läkare3
 • God följsamhet3-5
 • Inga rapporterade fall av anafylaxi eller andra allvarliga biverkningar3-5

 

Referenser
 1. Novartis data on file. Resultat från marknadsundersökning avseende hemadministrering (426 Xolairpatienter), 2018. Tyskland.
 2. Produktresumé Xolair, FASS.se
 3. Liebhaber and Dyer (2007) Home Therapy with Subcutaneous Anti-Immunoglobulin-E Antibody Omalizumab in 25 Patients with Immunoglobulin-E–Mediated (Allergic) Asthma, Journal of Asthma, 44:3, 195-196.
 4. Ghazanfer M and Thomsen S. Home self-administration of omalizumab, J Dermatolog Treat 2018; 29(2): 196.
 5. Denman S et al. Home self-administration of omalizumab for chronic spontaneous urticaria, Br J Dermatol 2016; 175(6): 1405-1407.

Xolair (omalizumab) Rx, F, (F), EF*. ATC- kod R03DX05. Förpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, F. Injektionsvätska lösning 150 mg, (F). Indikationer: Svår allergisk astma: Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen och som har nedsatt lungfunktion (FEV1 <80%) samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Barn (från 6 till <12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalations¬steroider plus en långverkande inhalations beta 2-agonist. Behandling med Xolair är endast avsedd för patienter med övertygande IgE (immunglobulin E)-medierad astma (se Dosering). Subventioneras för behandling av patienter med svår allergisk astma. 
*Kronisk rinosinuit med näspolyper (från 18 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling tillsammans med intranasala kortikosteroider hos vuxna med svår kronisk rinosinuit med näspolyper och för vilka behandling med intranasala kortikosteroider inte leder till tillfredsställande sjukdomskontroll. 
Graviditet/amning: Inga studier tyder på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter. Xolair kan övervägas om det är kliniskt nödvändigt. Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Behandlingseffekten vid svår allergisk astma utvärderas efter 4 månader för ställningstagande till fortsatt behandling. Produktresumé: Uppdaterad 2020-07-31. För fullständig information och pris, se www.fass.se. 

SE2010233284 (23 okt 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers