Nästa steg med ökad frihet med Xolair.

7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad. 

För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair?

Patienter utan tidigare anafylaxi-händelser

 • Patienter utan anamnes på anafylaxi kan själv eller med hjälp av en annan person (t ex anhörig) administrera Xolair från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt (se Varningar och försiktighet). Patienten och den som ger injektionen måste utbildas i rätt injektionsteknik och lära sig känna igen tidiga tecken och symtom på allvarliga allergiska reaktioner2

 

Patientkit

 • Patientbroschyr med injektionsguide
 • Travel letter
 • Doseringsanvisning
 • Biverkningsinformation

 

Studier på hemadministrering visar på fortsatt god kontroll3-5

 • 3 första doserna på kliniken2
 • Uppföljningsmöte på kliniken efter 16 veckor2
 • Uppföljningsmöte på kliniken i samråd mellan patient och behandlande läkare

 

Referenser
 1. Novartis data on file. Resultat från marknadsundersökning avseende hemadministrering (426 Xolairpatienter), 2018. Tyskland.
 2. Produktresumé Xolair, FASS.se
 3. Liebhaber and Dyer (2007) Home Therapy with Subcutaneous Anti-Immunoglobulin-E Antibody Omalizumab in 25 Patients with Immunoglobulin-E–Mediated (Allergic) Asthma, Journal of Asthma, 44:3, 195-196.
 4. Ghazanfer M and Thomsen S. Home self-administration of omalizumab, J Dermatolog Treat 2018; 29(2): 196.
 5. Denman S et al. Home self-administration of omalizumab for chronic spontaneous urticaria, Br J Dermatol 2016; 175(6): 1405-1407.

Xolair (omalizumab) Rx, FFörpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, Injektionsvätska lösning 150 mg. Indikationer: Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen och som har nedsatt lungfunktion (FEV1  <80%) samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Barn (från 6 till <12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Behandling med Xolair är endast avsedd för patienter med övertygande IgE (immunglobulin E)-medierad astma (se Dosering). Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Läkemedelsförmån och pris: Xolair ingår i högkostnadsskyddet utan begränsningar. Behandlingseffekten vid svår allergisk astma utvärderas efter 4 månader för ställningstagande till fortsatt behandling. Produktresumé: Uppdaterad 2019-06-27, för mer information se www.fass.se.

Novartis Sverige AB,  www.novartis.se

SE2001792983 (Januari 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers