Hemadministrering av Xolair | Medhub

Nästa steg med ökad frihet med Xolair.

7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad. 

För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair?

Patienter utan tidigare anafylaxi-händelser

 • Patienter utan anamnes på anafylaxi kan själv eller med hjälp av en annan person (t ex anhörig) administrera Xolair från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt (se Varningar och försiktighet). Patienten och den som ger injektionen måste utbildas i rätt injektionsteknik och lära sig känna igen tidiga tecken och symtom på allvarliga allergiska reaktioner2

 

Patientkit

 • Patientbroschyr med injektionsguide
 • Travel letter
 • Doseringsanvisning
 • Biverkningsinformation

 

Studier på hemadministrering visar på fortsatt god kontroll3-5

 • 3 första doserna på kliniken2
 • Uppföljningsmöte på kliniken efter 16 veckor2
 • Uppföljningsmöte på kliniken i samråd mellan patient och behandlande läkare

 

Referenser
 1. Novartis data on file. Resultat från marknadsundersökning avseende hemadministrering (426 Xolairpatienter), 2018. Tyskland.
 2. Produktresumé Xolair, FASS.se
 3. Liebhaber and Dyer (2007) Home Therapy with Subcutaneous Anti-Immunoglobulin-E Antibody Omalizumab in 25 Patients with Immunoglobulin-E–Mediated (Allergic) Asthma, Journal of Asthma, 44:3, 195-196.
 4. Ghazanfer M and Thomsen S. Home self-administration of omalizumab, J Dermatolog Treat 2018; 29(2): 196.
 5. Denman S et al. Home self-administration of omalizumab for chronic spontaneous urticaria, Br J Dermatol 2016; 175(6): 1405-1407.
SE1908720560
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers