Extavia är ett läkemedel baserat på interferon beta-1b, en väldokumenterad behandling som kan minska antalet skov (sjukdomsattacker) och åtföljande symtom vid MS.1

Referenser
  1. Extavia SPC, www.fass.se 

Extavia (interferon beta-1b), Rx. Förpackning: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 mikrogram/ml, Injektionsflaska + förfylld spruta, 15x250 mikrogram + 15x1 ml. Indikation: Extavia tillhör den farmakologiska gruppen interferoner och är indicerat för behandling av patienter med en enda demyeliseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess, om den är allvarlig nog för att motivera behandling med intravenösa kortikosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienterna bedöms uppvisa hög risk för att utveckla kliniskt definitiv multipel skleros. Behandling av patienter med skovvis förlöpande multipel skleros och två eller flera skov under de senaste två åren samt behandling av patienter med sekundär progressiv multipel skleros med aktiv sjukdom, som manifesterar sig genom skov. Kontraindikationer: Påbörjande av behandling under graviditet, patienter med anamnes på överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta, humant albumin eller mot något hjälpämne, patienter med pågående svår depression och / eller självmordstankar samt patienter med icke-kompenserad leversjukdom. Läkemedelsförmån och pris: Extavia ingår i läkemedelsförmånen, pris se www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumén:  2021-10-12

Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2204056558 (5 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request