GILENYA är en sfingosin-1-fosfatreceptormodulatorer (S1P-receptormodulator). Molekylen liknar sfingosin-1-fosfat – en naturligt förekommande sfingolipid som spelar en nyckelroll i MS-relaterade processer, inklusive inflammationen.1

GILENYA verkar i immunsystemet genom att lymfocyterna på ett reversibelt sätt omfördelas och stannar kvar i lymfkörtlarna.

Effekter på immunsystemet

  • GILENYA binder till lymfocyternas S1P-receptorer (typ 1) och nedreglerar dem.
  • Nedregleringen av S1P-receptorerna minskar antalet lymfocyter i perifert blod genom att lymfocyterna på ett reversibelt sätt omfördelas och stannar kvar i lymfkörtlarna.
  • Lymfocytvärdena återgår successivt till utgångsvärdet under 1-2 månader efter avslutad behandling.

 

Referens
  1. Brinkmann V. Sphingosine 1-phosphate receptors in health and disease: mechanistic insights from gene deletion studies and reverse pharmacology. Pharmacol Ther. 2007;115:84-105.

GILENYA (fingolimod) 0,25 mg och 0,5 mg, hårda kapslar, tillhör läkemedelsgrupp selektiva immunsuppressiva medel ATCkod L04AA27, Rx, (F). Indikation: Sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros, för följande grupper av vuxna patienter och pediatriska patienter i åldern 10 år och äldre: Patienter med högaktiv sjukdom trots en fullständig och adekvat behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikationer: Immunbristsyndrom, patienter med ökad risk för opportunistiska infektioner eller med pågående svåra aktiva infektioner, aktiva maligniteter, gravt nedsatt leverfunktion, patienter med viss känd hjärtproblematik inklusive vissa arytmier, patienter med ett QTc-intervall ≥500 ms vid behandlingsstart, under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varning/försiktighet: Vid första dos ska ett 12-avlednings-EKG tas före och efter 6 timmarsperioden och 6 timmars kontinuerlig EKG-övervakning i realtid rekommenderas. Puls samt blodtryck ska tas varje timme. Samma försiktighetsåtgärder som för den första dosen rekommenderas när patienter byts från den dagliga dosen 0,25 mg till 0,5 mg. samt efterbehandlingsavbrott. Kontrollera blodstatus och perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart. Levertransaminas- och bilirubinvärden ska finnas tillgängliga innan behandlingen påbörjas och kontrolleras månad 1, 3, 6, 9 och 12 under behandling och därefter periodiskt fram till 2 månader efter avslutad behandling. Särskilda rekommendationer gäller beträffande vaccinering av patienter eller särskilda riskgrupper. Vid allvarliga infektioner ska uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod, ej heller amma under pågående GILENYA behandling och minst två månader efter avslutad behandling. GILENYA rekommenderas inte till patienter med känd hjärtsjukdom, okontrollerad hypertoni, cerebrovaskulär sjukdom eller svår sömnapné. Samtidig behandling med immunosuppressiva medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Produktresumé uppdaterad: GILENYA 2021-01-07
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se
SE2102264460 

SE2105036134 (3 maj 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request